گزارش زنبور پارازیتویید (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae از روی سپردار سفید توت، (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی، تبریز، ایران

چکیده

سپردار سفید یا شپشک توت، (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)  (Hemiptera: Diaspididae آفتی چندین‌خوار است که از 120 جنس در 55 خانواده گیاهی تغذیه می‌کند. به ‌منظور شناسایی پارازیتویید‌های این آفت در استان مازندران، شاخه‌هایی درختان کیوی حامل سپردار با استفاده از قیچی باغبانی از روی درخت قطع شدند. سپس هر شاخه درون لیوان‌های یک‌بار مصرف به ارتفاع 12 و عرض 5 سانتی‌متر با درپوش توری و با نصب پنبه مرطوب در انتهای شاخه قرار گرفت و در شرایط اتاق نگهداری شدند. در بین نمونه‌های شناسایی شده گونه (Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae برای اولین بار از روی سپردار سفید از ایران گزارش می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of parasitoid wasp, Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae) from White peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Toorani 1
  • H. Abbasipour 1
  • H. Lotfalizadeh 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran
2 Plant Protection Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Tabriz, Iran
چکیده [English]

     The White peach scale (WPS), Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae) is a polyphagous pest that feeds on many plants from 120 genera in 55 families. This survey was carried out in order to identify parasitoids of the WPS, in Mazandaran province. Infested branches of Kiwi trees were cut using gardening scissor. Each branch was placed into disposable cups with 12 cm height and 5 cm width, with wet cotton at the end of the branches. The cups were stored under room temperature until emergence of parasitoids. Among the identified specimens, Encarsia perniciosi (Tower) (Hym.: Aphelinidae) is here recorded for the first time as parasitoids of WPS in Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • White peach scale
  • Encarsia parasitoid
  • Mazandaran
  • biological control
  • new host record
Miller, D. R. and Davidson, J. A. 2005. Armored scale insect pests of trees and shrubs. Cornell University Press. pp. 437.
Modarres awal, M. 1997. Family Aphelinidae (Hymenoptera), pp. 261-262. In: Modarres Awal, M. (ed.), List of agricultural pests and their natural enemies in Iran. Ferdowsi University Press, 429.
Wei, Z. G., Li, Z. and Sen, Y. 2010. Advances of studies on Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti). Xinjiang Agricultural Sciences, 2010-02.