واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید (Prospaltella berlesei Howard (Hym.: Aphelinidae نسبت به تغییرات تراکم سنین مختلف سپردار توتPseudaulacaspis pentagona Targioni (Hem.: Diaspididae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

واکنش تابعی تاثیر دشمن طبیعی روی جمعیت میزبان و قابلیت کاهش جمعیت آن را مشخص می کند. واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Howard Prospaltella berlesei نسبت به تغییرات تراکم سنین مختلف سپردار سفید توت Pseudaulacaspis pentagona Targioni در شرایط دمایی1 ± 25درجه سلسیوس و رطوبت نسبی10±70 و نسبت روشنایی به تاریکی 16: 8 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. تراکم های 5، 10، 20، 40، 60، 80 و100 هریک ازسنین اول تا سوم در 10 تکرار به مدت 24 ساعت در اختیار زنبور بالغ دو روزه قرار گرفت. واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید P. berleseiنسبت به تغییرات تراکم سن اول از نوع III و سنین دوم و سوم از نوع II تعیین شد. ضریب ثابت (b) و زمان دستیابی (Th) برای سن اول سپردار توت به ترتیب 0/001 ± 0/002 و 2.941±0.358 ساعت، قدرت جستجو(a) و زمان دستیابی برای سن دوم 0/005 ± 0/028 بر ساعت و 0/106 ± 0/617 ساعت و برای سن سوم 0/007 ± 0/025 بر ساعت و 0/179 ± 0/881 ساعت برآورد شد. با استفاده از یک معادله ترکیبی واکنش تابعی برای سنین دوم و سوم مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که بین پارامترهای واکنش تابعی پارازیتویید نسبت به دو مرحله سنی میزبان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بیشینه نرخ حمله (T/Th ) برای سن اول سپردار توت 8/16 و برای سن دوم 38/9 و برای سن سوم 27/24 تعیین شد. بنابراین سن دوم سپردار توت مناسب ترین مرحله برای پرورش زنبور پارازیتویید P. berlesei به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional response of Prospaltella berlesei Howard (Hym.: Aphelinidae) on varying densities of different instars of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona Targioni (Hem.:Diaspididae)

نویسندگان [English]

  • S. E. Yazdani Badabi
  • A. Sahragard
  • A. Karimi-Malati
چکیده [English]

Functional response determines the effect of natural enemy on host's population and its ability to suppress its population. Functional response of Prospaltella berlesei Howard on different densities of white peach scale، Pseudaulacaspis pentagona Targioni was studied at (25±1.C، 70±10% RH، 16:8h. L: D photoperiod). Different densities (5، 10، 20، 40، 60، 80 and 100) of first، second and third instar nymphs of P. pentagona were provided to female P. berlesei (2 day-old) as host with ten replicates in 24 hours. Functional response of P. berlesei on different densities of first instar nymphs exhibited type ΙΙI، whereas parasitoid response on second and third instars showed type ΙΙ. Parameter b and the handling time (Th) for first instar were estimated 0.002 ± 0.001 h-1 and 2.941±0.358h، respectively. Searching efficiency (a) and (Th) for second instar were 0.028 ± 0.005 h-1 and 0.617± 0.106 h، and for third instar were 0.025 ± 0.007 h-1 and 0.881 ± 0.179 h. Comparing functional response parameters for second and third instars with an equation with indicator variables showed no significant differences between parameters. Maximum attack rate (T/Th) for first، second and third instars of white peach scale were estimated 8.16، 38.9 and 27.24 hosts/day، respectively. Therefore، second instar nymphs of white peach scale are considered as the most suitable host stage for rearing of P. berlesei.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Parasitoid
  • White peach scale
  • handling time
  • Searching efficiency