دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-93 
تأثیر الگوهای کشت گلرنگ و نخود بر تنوع زیستی بندپایان

صفحه 13-23

10.22124/iprj.1970.3428

فریده سالاری؛ شیوا خالص رو؛ حامد غباری؛ غلامرضا حیدری