دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1391 
7. بررسی فونستیک آفات مهم فضای سبز شهری اهواز

صفحه 63-66

علی رجب پور؛ فاطمه یار احمدی؛ علی اصغر سراج