جلب کنندگی چند ترکیب شیمیایی برای مگس میوه عناب (Carpomyia vesuviana Costa (Diptera, Tephritidae در بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مگس میوه عناب با نام علمی (Carpomyia vesuviana Costa (Diptera, Tephritidae مهم­ ترین آفت عناب (Zizyphus jujube Mill) است. در این پژوهش در راستای جایگزین کردن روش­ های غیر شیمیایی، از چند ترکیب شیمیایی شامل پروتئین هیدرولیزات، بی­کربنات آمونیم، بوراکس، سولفات آمونیم، ترکیب کامل (شامل پروتئین­ هیدرولیزات + بی­کربنات آمونیم + بوراکس + سولفات آمونیم) با غلظت سه درصد به عنوان جلب­ کننده استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس میزان جلب کنندگی برای مگس عناب نشان داد در سطح 1% بین تیمارها تفاوت معنی­ دار وجود دارد. بیشترین و کمترین میزان جلب به ترتیب مربوط تیمارهای ترکیب کامل و شاهد با میانگین 5/34 و 5/ (مگس در هر تله) بود. همچنین در میزان جلب­کنندگی برای بالتوری سبز نیز تفاوت معنی­داری در سطح 1% بین تیمارها وجود داشت. بیشترین و کمترین میزان جلب به ترتیب مربوط تیمارهای ترکیب کامل و پروتئین هیدرولیزات به ترتیب با میانگین 22و 4 (بالتوری در هر تله) بود. بیشترین و کمترین مقدار شاخص FTD ( میانگین تعداد مگس­ های شکارشده در هر تله در هر روز) به ترتیب مربوط تیمارهای ترکیب کامل و شاهد و بیشترین و کمترین مقدار شاخص ITD (میانگین تعداد حشرات غیر هدف شکارشده در هر تله در هر روز) به ترتیب برای تیمارهای بی­کربنات آمونیم و پروتئین هیدرولیزات ثبت شد. در مجموع، افزودن بوراکس به نسبت سه درصد همراه با ملاس چغندرقند و سایر ترکیبات آمین­ دار به عنوان یک الگوی کاربردی و نوین در تلفیق با سایر روش ­های سازگار با محیط زیست، برای کنترل مگس میوه عناب قابل توصیه می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attractiveness of some chemicals for jujube fruit fly, Carpomyia vesuviana Costa (Diptera. Tephritidae) in Birjand

نویسندگان [English]

  • G. Tavakkoli Korghond
  • H. Mahmoudi
چکیده [English]

The jujube fruit fly, Carpomyia vesuviana Costa (Dip. Tephritidae) is the most important pest of jujube (Ziziphus jujube Mill). This study was carried out in order to suggest a new solution to chemical pesticides, using some chemical solutions containing Protein Hydrolyzate (PH), Ammonium Bicarbonate (AB), Borax (Bo.), Ammonium Sulfate (AS), total combination (including PH + Bo. + AS and AB) in concentration (3%) as attractants. Significant differences between treatments was observed at 1% level for jujube fruit fly attraction. The highest and lowest capture of jujube fruit fly were recorded in total combination and in control (34.5 and 1.5), respectively. Bo. with mean of 19.0 and PH, AB and AS, respectively, with means of 1.5, 2.0 and 4.5 were placed in other groups. There was a high significant difference between treatments at 1% for attraction of Green lacewing (Chrysoperla carnea). The maximum and minimum were recorded for total combination and PH treatments (22.0 and 4.0) respectively. Also the highest and lowest FTD were obtained for total combination and control treatments and the highest and lowest ITD were recorded for BA and PH treatments, respectively. In total, adding borax (3%) to sugar beet molasses and other ammine having materials as a new method in combination with other functional and sustainable methods for jujube fruit fly control is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carpomyia vesuviana
  • Attractiveness
  • Ammonium
  • Borax