مقایسه اثر عصاره پروتئینی استخراج شده از بذر سه گونه گیاهی روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز غدد بزاقی سن گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سن معمولی گندم، (Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae یکی از آفات مهم گندم و جو است که از دانه­ های آن­ ها تغذیه می­ کند، بنابراین این آفت در محیطی غنی از کربوهیدرات زندگی می­ کند و برای بقای خود، وابستگی بسیار زیادی به آنزیم­ های کربوهیدراز دارد. آنزیم­ آلفا-آمیلاز نقش مهمی در گوارش سن گندم بر عهده دارد. هدف از مطالعه­ ی حاضر، بررسی اثر عصاره­ ی پروتئینی دانه­ های گیاهان لوبیا، برنج و نخود، روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز می­ باشد. برای این منظور، عصاره­ های پروتئینی دانه­ های ذکر شده، با استفاده از کلرید سدیم 1/0 مولار استخراج شد. عصاره­ های استخراج­ شده در پنج غلظت 125/0، 25/0، 5/0 ، 1 و 2 میلی ­گرم پروتئین در میلی­ لیتر روی فعالیت آلفا-آمیلاز در شرایط In vitro آزمایش شدند. نتایج نشان داد که عصاره های لوبیا و نخود، روی فعالیت آلفا-آمیلاز مؤثر بوده و اثر آن­ ها وابسته به دز مصرفی می­ باشد؛ یعنی با افزایش دز، میزان مهار آنزیم آلفا-آمیلاز نیز افزایش می ­یابد. برای مثال در پایین ­ترین غلظت، عصاره­ های لوبیا و نخود به ترتیب باعث مهارآنزیم آلفا-آمیلاز به مقدار 5 و 20 درصد شدند در حالی ­که در بالاترین دز مصرفی (دو میلی­گرم پروتئین در میلی­لیتر)، عصاره­ های لوبیا و نخود به ترتیب باعث مهار آنزیم به میزان 30 و 40 درصد شدند. عصاره ی استخراج شده از دانه ­ی برنج، هیچ­گونه اثر معنی­ داری در مهار فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز از خود نشان نداد. این داده ­ها نشان دادند که عصاره­ ی پروتئینی دانه ­های نخود و لوبیا، پتانیسل خوبی برای مهار آنزیم آلفا-آمیلاز سن گندم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of proteinaceous extracts of three plant species on alpha amylase activity of the Sunn pest, Eurygaster integriceps

نویسندگان [English]

  • V. Rahimi
  • A. Bandani
چکیده [English]

Sun pest (Eurygaster integriceps Puton (Coleoptera: Scutelleridae) is one of the most important pests of wheat and barley that feeds on grains. So, this pest lives in carbohydrate-rich environment and its survival depends on carbohydrase enzymes. α-Amylase plays an important role in the Sun pest digestion. The aim of the current research was to study the effects of proteinaceous extracts of bean, rice and chickpea seeds on α-amylase activity. So, the proteinaceous extractions of the seeds were extracted using 0.1 M Sodium chloride. The extractions were tested on α-amylase activity at 0.125, 0.25, 0.5, 1 and 2 mg of proteins/ml in In vitro conditions. The results showed that the bean and chickpea extracts were effective on α-amylase activity and their effects were dose-dependent meaning that with increasing of the dose, inhibition of the enzyme increases. For example, at the lowest dose (0.125 mg of proteins/ml), the bean and chickpea extracts inhibited 5 and 20% of the amylase activity, respectively. While at the highest dose (2 mg of proteins/ml) the inhibitory effects was 30 and 40%, respectively. Rice seed extraction did not produce any significant effect on α-amylase activity. These data showed that the proteinaceous extractions of chickpea and bean have the good potential for inhibition of sun pest α-amylase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sun pest
  • α-amylase
  • seeds proteinaceous extractions