شناسایی سلول‌های خونی لارو شب‌پره خرنوب (Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حشرات برای مقابله با عوامل بیماری‌زا و پارازیتوئیدها از واکنش‌های دفاعی سلولی و هومورال استفاده می‌کنند. سلول‌های خونی حشرات نقش اساسی در سیستم ایمنی آن‌ها داشته و دارای اشکال و فعالیت متنوع هستند. شناسایی سلول‌های خونی و جمعیت آن‌ها در جهت کنترل بهتر آفت مورد نظر به ما کمک خواهد کرد. در این تحقیق سلول‌های خونی شب‌پره خرنوب Ectomoyelois ceratoniaeدر پنج سن لاروی با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای شناسایی این سلو‌ل‌ها از رنگ‌آمیزی گیمسا استفاده شد. پنج نوع هموسیت در لارو این حشره شناسایی شد که عبارتند از؛ پروسلول‌های خونی، پلاسماتوسیت‌ها (با چندین شکل مورفولوژیکی)، گرانولوسیت‌ها، اسفرولوسیت‌ها و انوسیتوئید‌ها. همه سلول‌ها در همه مراحل مورد بررسی وجود داشتند. اشکال تقسیم میتوزی نیز در بین پلاسماتوسیت‌ها، پروهموسیت‌ها و اسفرولوسیت‌ها مشاهده شد. شمارش کل سلول‌ها در مراحل مختلف نشان داد که با افزایش سن لاروی تعداد کل سلول‌های در حال گردش نیز افزایش می‌یابد. با شمارش تفریقی سلول‌های خونی نیز مشخص شد که پلاسماتوسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها در همه مراحل به جز لارو سن یک بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می­ دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of hemocytes in carob moth, Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) larvae

نویسندگان [English]

  • R. Khosravi
  • J. Jalali Sendi
  • V. Ghasemi
چکیده [English]

Insects use humoral and cellular immune responses against attack of pathogens and parasitoids. Insect hemocytes have important roles in immune systems with diverse forms and activities. The identification of hemocytes and knowledge of their population could help us for better controlling of the respective insect pest. In this research the hemocytes of Carob moth  Ectomoyelois ceratoniae in five larval instars were examined using optical and scanning electron microscopy. Giemsa staining was used to identify these cells. Five identified types of hemocytes in this insect were; Prohemocyte, plasmatocyte (with several morphological forms), granulocytes, spherulocytes, and oenocytoids. All hemocytes types were detected in each larval instar. Mitotic divisions were observed among plasmatocyte, prohemocyte and spherolucytes. Total hemocyte counts in different instars showed that THC increases with increase in larval instars. Differential counts of hemocytes revealed that granulocytes and plasmatocytes are most abundant in all stages of larvae except in first instar larva.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemocytes
  • Differential count
  • Carob moth
  • Microscopic studies