دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-86 
گزارش هشت گونه سوسک‌های سرگین (Col.: Scarabaeidae) از استان گیلان

صفحه 83-86

10.22124/iprj.2017.2441

شمسه داودی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن بریمانی؛ اولیویه مونترویل