ارزیابی تاثیر مرحله رشدی طعمه بر واکنش عددی کفشدوزک شپشک‌خوار Nephus arcuatus Kapur

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش تاثیر مرحله رشدی بر واکنش عددی ماده بالغ کفشدوزک  Nephus arcuatus Kapur نسبت به تراکم­ های مختلف شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis Newstead (شامل پوره ­های سن یک، دو، سه و ماده بالغ شپشک) مورد بررسی قرار گرفت. تراکم­ ها­ی طعمه شامل 2، 4، 8، 16، 50، 70، 90، 110 و 130 پوره سن یک، 2، 4، 6، 10، 20، 30، 40 و 50 سن دو، 2، 4، 6، 9، 15، 21 و 27 سن سه و 1، 3، 5، 7 و 9 ماده بالغ شپشک طی 24 ساعت در اختیار ماده بالغ جفت­گیری­ کرده 10 روزه قرار گرفت. تراکم ­های ارائه شده بر اساس مرحله رشدی طعمه متغیر بودند. بر اساس نتایج، با افزایش تراکم طعمه تعداد تخم گذاشته ‌شده توسط ماده بالغ کفشدوزک در هر چهار طعمه ارائه‌ شده به طور غیر خطی افزایش یافت. مقایسه آماری مقدار تخم تولیدشده توسط ماده بالغ کفشدوزک در بیشترین تراکم چهار طعمه­ ارائه‌شده نشان داد که ماده­ ها بیشترین تخم را با تغذیه از طعمه­ کوچک‌تر، پوره سن یک (2/1±5/8) و کمترین تخم را بدون اختلاف معنی دار با تغذیه از طعمه ­های بزرگ‌تر شامل پوره سن دو (7/0±2/5)، پوره سن سه (8/0±9/5) و ماده بالغ (7/0±7/4) شپشک تولید می­ کنند (0002/0P=). مطابق با نتایج به­ دست آمده، مرحله رشدی طعمه عامل تعیین کننده­ای در نوع واکنش عددی ماده بالغ کفشدوزک N. arcuatus است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of prey stages on numerical response of Nephus arcuatus Kapur

نویسندگان [English]

  • L. Ramezani 1
  • S. Zarghami 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz. Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This study examined the effects of prey stages on numerical reponses of Nephus arcuatusat different densities of four different sizes of Nipaecoccus viridis (four different stages including: the 1st, 2nd and 3rd instar nymphs and adult females of N. viridis). The densities of 2, 4, 8, 16, 50, 70, 90, 110 and 130 of 1stinstar nymphs, 2, 4, 6, 10, 20, 30, 40 and 50 of 2nd instar nymphs, 2, 4, 6, 9, 15, 21 27 of 3rd instar nymphs and 1, 3, 5, 7, 9 of adult females of prey were considered as prey and introduced to mated female (10 day- old) during 24h. The results indicated that the number of eggs laid per female were nonlinearly increased with increasing prey density in all four prey stages. Comparisons of means eggs laid by females at highest densities of each prey indicated that females laid the highest number of eggs when exposed to small prey, 1st instar nymph (8.5± 1.2) and lowest eggs on 2nd instar (5.2±0.7), 3rd instar nymphs (5.9±0.8) and as well as adult females (4.7±0.7) with  significant differences (P=0.0002). These findings showed that the numerical response of N. arcuatus is affected by different stage of N. viridis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prey stage
  • numerical response
  • Nephus arcuatus
  • Nipaecoccus viridis
Abdul–Rassoul, M. S. 1970. Notes on Nipaecoccus vastator (Maskell) (Coccidae: Homoptera). A serious pest of citrus trees and various plants–first record from Iraq. Bulletin of the Iraq Natural History Museum 4(4): 105-108.
Agarwala, B. K. and Bardhanroy, P. 1999. Numerical response of ladybird beetles (Col., Coccinellidae) to aphid prey (Hom., Aphididae) in a field bean in north-east India. Journal of Applied Entomology 123: 401-405.
Ali Khan, H. A., Sayyed, A. H., Akram, W., Raza, S. and Ali, M. 2012. Predatory potential of Chrysoperla carnea and Cryptolaemus montrouzieri larvae on different stages of the mealybug, Phenacoccus solenopsis: a threat to cotton in South Asia. Journal of Insect Science 12 (14): 1-12.
Alizadeh, M. S., Mossadegh, M. S. and Esfandiari, M. 2013. Natural enemies of Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae) and their population fluctuations in Ahvaz, South West of Iran. Journal of Crop Protection 2: 13-21.
Anietie, R. E., Adebayo, J. O. and Sunday, M. E. 2014. Functional and numerical response of Exochomus flavipes Thunberg (Coleoptera: Coccinellidae), a local predator of the cassava mealybug, Phenacoccus manihoti Matil-Ferrore (Homoptera: Pseudococcidae). Internationl Journal of Entomological Research2(1): 1-5.
Bayoumy, M. H. 2011. Foraging behavior of the coccinellid Nephus includens (Coleoptera: Coccinellidae) in response to Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) with particular emphasis on larval parasitism. Environmental Entomology 40 (4): 835-843.
Ben-Dov, Y., Miller, D. R. and Gibson, G. A. P. 2014. ScaleNet. From: http://www.sel.barc. usda.gov/ scalenet/scalenet.htm.
Burnham, K. P. and Anderson, D. R. 2002. Model Selection and multimodel inference: A Practical Information-Theoretic Approach. Springer-Verlag, New York, USA, 490 pp.
Dixon, A. F. G. and Guo, Y. 1993. Egg and cluster size in ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae): the direct and indirect effect of aphid abundance. European Journal of Entomology 9: 457-463.
Eric, W., Riddick, E. W. and Wu, Z. 2012. Mother-offspring relations: prey quality and maternal size affect egg size of an ccariphagous lady beetle in culture. Psyche doi:10.1155/ 2012/764350.
Evans, E. W. 2003. Searching and reproductive behaviour of female aphidophagous ladybirds (Coleoptera:  Coccinellidae): a review. European Journal of Entomology 100: 1-10.
Frouzan, A., Shishehbor, P., Esfandiari, M. and Mossadegh, M. S. 2016. Biological characteristics and life table parameters of coccinelid Nephus arcuatus feeding on Phenacoccus solenopsis at different temperatures. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 39(1): 75-84.
Hewett, S. W. 1980. The effect of prey size on the functional and numerical responses of a protozoan predator to its prey. Ecology 61: 1075–1081.
Hodek, I. and Honek, A. 1996. Ecology of Coccinellidae. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherland, 464 pp.
Honek, A. 1978. Trophic regulation of postdiapouse ovariole maturation in Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae). Entomophaga 23: 213-216.
Holling, C. S. 1959. The components of predation as revealed by a study of small-mammal predation of the European pine sawfly. Canadian Entomologist 91: 293-320.
Kiriukhin, G. 1947. The pests of subtropical plants in Iran. Applied Entomology andPhytopathology 4: 17-33.
Kurihara, M. 1975. Anatomical and histological studies on the germinal vesicle in degenerating oocyte of starved females of the lady beetle, Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky (Coleoptera: Coccinellidae). Kontyû 43: 91–105.
Lester, P. J. and Harmsen, R. 2002. Functional and numerical responses do not always indicate the most effective predator for biological control: an analysis of two predators in a two-prey system.Journal of Applied Ecology39: 455–468.
Milonas, P. G., Kontodimas, D. CH. and Martinou, A. F. 2011. A predator̕ s functional response: influence of prey species and size. Biological control 59: 141-146.
Nakamuta, K. 1982. Switchover in searching behavior of Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) caused by prey consumption. Applied Entomology and Zoology 17: 501-506.
Nechols, J. R. 1995. The spherical mealybug. In Nechols, J. R., Andres, L. A., Beurdsleay, J. W., Goeden, R. D., Jackson, C. G. (Eds.). Biological control in the Western United States: Accomplishments and Benefits of Regional Research Project W-84, 1964 –1989. University of California Press, Division of Agricultural and Natural Resources, Oakland, California, United States. pp. 164-165.
Obrycki, J. and Kring, T. J. 1998. Predaceous Coccinellidae in biological control. Annual Review of Entomology 43: 295-321.
Omkar, L. and Kumar, G. 2013. Responses of an aphidophagous ladybird beetle, Anegleis cardoni, to varying densities of Aphis gossypii. Journal of Insect Science 13(24): 1-12.
Omkar, L. and Pervez, A. 2004. Functional and numerical response of Propylea dissecta (Col., Coccinellidae). Journal of Applied Entomology 128: 140-146.
Osawa, N. 2005. The effect of prey availability on ovarian development and oosorption in the ladybird beetle Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology 102: 503-511.
Pervez, A. and Omkar, L. 2005. Functional responses of coccinellid predators: an illustration of a logistic approach. Journal of Insect Science5(5): 1-6.
Pervez, A. Omkar, L. Richmond, A. S. 2004. The influence of age on reproductive performance of the predatory ladybird beetle, Propylea dissecta. Journal of Insect Science 4(22):1-8.
Ramindo, A. A. C. and van Harten, W. A. 2000. An annotated checklist of the Coccinellidae (Insecta: Coleoptera) of Yemen. Fauna of Arabia 18: 211-243.
Sabaghi, R., Sahragard, A. and Hosseini, R. 2011. Functional and numerical response of Scymnus syriacus Marseul (Coleoptera: Coccinellidae) to the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions. Journal of Plant Protection Research 51: 423-428.
Sharaf, N. S. and Meyerdirk, D. E. 1987. A review of the biology, ecology and control of Nipaecoccus viridis (Homoptera: Pseudococcidae). Miscellaneous Publications of the Entomological Society of America 66: 1-18.
Stephan, D. W. and Krebs, J. R. 1986. Foraging theory. Princeton Universsity Press, Princeton, New Jersey. 262 pp.
Thompson, D. J. 1975. Towards a predator–prey model incorporating age structure: the effects of predator and prey size on the predation of Daphnia magna by Ischnura elegans. Journal of Animal Ecology 44: 907–916.
Tulli, M. C., Carmona, D. M. and Vincini, A. M. 2013. Influence of plant diversity on the numerical response of Eriopis connexa (Coleoptera: Coccinellidae) to changes in cereal aphid density in wheat crops. International Journal of Ecology http://dx.doi.org/10.1155/2013/789532.
Zarghami, S. 2014. Investigation of life table parameters and predation efficacy of predatory Coccinellid, Nephus arcuatus Kapur on mealybug Nipaecoccus viridis (Newstead) in laboratory conditions. Ph. D. thesis. Shahid Chamran University. (In Farsi)
Zarghami, S., Kocheili, F., Mossadegh, M. S., Allahyari, H. and Rasekh, A. 2014a. Effect of temperature on population growth and life table parameters of Nephus arcuatus (Coleoptera: Coccinellidae). European Journal of Entomology 111 (2): 199-206.
Zarghami, S., Kocheili, F., Mossadegh, M. S., Allahyari, H. and Rasekh, A. 2014b. Prey preference and consumption capacity of Nephus arcuatus (Coleoptera: Coccinellidae): the influence of prey stage, prey size and feeding experience. Biocontrol Science and Technology 24(9): 1062-1072.
Zarghami, S., Mossadegh, M. S., Kocheili, F., Allahyari, H. and Rasekh, A. 2014c. Prey stage preference and functional response of the Coccinellid, Nephus arcuatus Kapur in response to Nipaecoccus viridis (News.). Plant Pests Research 4(3): 73-86.
Zarghami, S., Mossadegh, M. S., Kocheili, F., Allahyari, H. and Rasekh, A. 2015. Functional and numerical responses of Nephus arcuatus Kapur feeding on Nipaecoccus viridis (Newstead). Agricultural Pest Management 2(1): 48-59.