پارامتر‌های زیستی بید سیب‌زمینی، (Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روی غده شش رقم سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج ، ایران

چکیده

یکی از روش‌های مناسب برای کنترل بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) به عنوان یکی از آفات مهم سیب‌زمینی در مزرعه و انبار، استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. بدین منظور مقاومت غده شش رقم سیب‌زمینی (بانبا، بلینی، جلی، دراگا، مارفونا و میلوا) نسبت به بید سیب‌زمینی با مطالعه پارامتر‌های زیستی و دموگرافیک آفت ذکر شده مورد بررسی قرار گرفتند. این آزمایش در اتاقک رشد با دمای 2 ± 25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±65 درصد و دوره‌ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی انجام گرفت. بر اساس نتایج، غده ارقام مختلف سیب‌زمینی مورد نظر تاثیر معنی‌داری روی طول دوره‌ی مراحل تخم، لارو، شفیره، پیش از بلوغ، حشره‌کامل نر، کل طول دوره رشدی نر و ماده این آفت نشان دادند (P<0.05). اما روی طول دوره‌ حشره کامل ماده تاثیر معنی‌داری مشاهده نشد (P>0.05). علاوه بر این، در این تحقیق بررسی پارامتر‌های تولیدمثل شامل طول دوره‌ قبل از تخم‌ریزی و میزان تخم‌ریزی کل بید سیب‌زمینی روی غده شش رقم سیب‌زمینی اختلاف معنی ­داری را نشان نداد (P>0.05)، اما روی کل دوره پیش از تخم‌ریزی و دوره تخم­ریزی اختلاف معنی ­داری مشاهده شد (P<0.05). همچنین بررسی پارامترهای جدول زندگی نشان داد که کم‌ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) روی غده رقم مارفونا (141/0 بر روز)، کم‌ترین نرخ خالص تولیدمثل (R0) روی غده رقم دراگا (56/34 نتاج)، کم‌ترین نرخ متناهی افزایش جمعیت ( ) روی غده رقم مارفونا (151/1 بر روز) و بیش‌ترین مدت زمان یک نسل (T) روی غده رقم مارفونا (06/28 روز) مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life history parameters of the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) on the tuber of six potato cultivars under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • S. Salavati
  • H. Ghobari
  • A. Sadeghi
  • M. Maroufpoor
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Using resistant varieties is one of the suitable ways for controlling the potato moth, Phthorimaea operculella as one of the important pests of potato in field and storage. So that the resistance of six potato cultivars (Banba, Bellini, Jelly, Draga, Marfona, and Milva) to potato tuber moth was assessed by studying the biological and the demographic effect of the mentioned pest. This experiment was carried out in a growth chamber, 25 ±2°C, 65 ±5% RH and 14L:10D h photoperiod. According to the results, the potato tuber cultivars had a significant effect on the period of egg, larva, pupa, preadult, male life span, male and female adult longevity of this pest (P<0.05), but there was not significantly difference on the period of female life span (P>0.05). In addition, in this study, reproduction parameters of potato moth including APOP and total fecundity were not significant among the potato tuber cultivars (P>0.05), but they were significantly different on the period of TPOP and oviposition period (P<0.05). Also studying the life table parameters showed the least intrinsic rate of increase (r) on Marfona (0.141 day-1), the least net reproductive rate (R0) on Draga (34.56 offspring), the lest finite rate of population increase (λ) on Marfona (1.151 day-1) and the highest period of generation time (T) on Marfona (28.06 days). 
Using resistant varieties is one of the suitable ways for controlling the potato moth, Phthorimaea operculella as one of the important pests of potato in field and storage. So that the resistance of six potato cultivars (Banba, Bellini, Jelly, Draga, Marfona, and Milva) to potato tuber moth was assessed by studying the biological and the demographic effect of the mentioned pest. This experiment was carried out in a growth chamber, 25 ±2°C, 65 ±5% RH and 14L:10D h photoperiod. According to the results, the potato tuber cultivars had a significant effect on the period of egg, larva, pupa, preadult, male life span, male and female adult longevity of this pest (P<0.05), but there was not significantly difference on the period of female life span (P>0.05). In addition, in this study, reproduction parameters of potato moth including APOP and total fecundity were not significant among the potato tuber cultivars (P>0.05), but they were significantly different on the period of TPOP and oviposition period (P<0.05). Also studying the life table parameters showed the least intrinsic rate of increase (r) on Marfona (0.141 day-1), the least net reproductive rate (R0) on Draga (34.56 offspring), the lest finite rate of population increase (λ) on Marfona (1.151 day-1) and the highest period of generation time (T) on Marfona (28.06 days). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistant varieties
  • Phthorimaea operculella
  • life history parameters
  • rm
Abdallah, Y. E. Y., Abdel- wahed, M. S. and Youssef, G. A. 2012. Life table parameters as indicator of potato varieties susceptibility to infestation with Phthorimaea operculella (Zeller). Egyptian Journal of Biological Sciences 5(1): 136-127.
Arnone, S., Musmeci, S., Bacchetta, L., Cordischi, N., Pucci, E., Cristofaro, M. and Sonino, A. 1998. Research in Solanum spp. as sources of resistance to the potato tuber moth Phthorimaea operculella (Zeller). Potato Research 41: 39-49.
Capinera, J. L. 2001. Handbook of Vegetable Pests. Academic Press, New York, USA, 729 P.
Carey, J. R. 1993. Applied Demography For Biologists. Oxford University Press, New York. 206 P.
Chandel, R. S., Chandla, V. K. and Singh, B. P. 2005. Potato Tuber Moth Phthorimaea operculella (Zeller). Central Potato Research Institute. India. 42 P.
Chi, H. 2015. Twosex-MSChart: a computer program for the age-stage, two-sex life table analysis. Available at: Http://140.120.197.173/Ecology/Download/Twosex-Mschart.zip.
Du, L. G. F., Zhu, S. and Parajulee, M. N. 2004. Effect of cotton cultivar on development and reproduction of Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae) and its predator Propylaea japonica (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of Economic Entomology 97(4): 1278-1283.
Esmaeli, N., Golizadeh, A., Rafiee-Dastjerdi, H. and Razmjou, J. 2013. Biology of Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) on the leaf of ten potato cultivars in laboratory conditions. Journal of Plant Protection 27(1): 55-63 (in Farsi).
Fenemore, P. G. 1977. Oviposition of potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zell. fecundity in relation to mated state, age, and pupal weight. New Zealand Journal of Zoology 4: 187–191.
Fenemore, P. G. 1988. Host-plant location and selection by adult potato moth, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae): a review. Journal of Insect Physiology 34(3): 175–177.
Gabre, R. M., Adham, F. K. and Chi, H. 2005. Life table of Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: Calliphoridae). Acta Oecologica 27(3): 179-183.
Golizadeh, A. and Razmjou, J. 2010. Life table parameters of Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae), feeding on tubers of six potato cultivars. Journal of Economic Entomology103(3): 966-972.
Gurr, G. M. and Symington, C. A. 1988. Resistance to the potato tuber moth, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) in potato (Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.) tubers. Australian Journal of Entomology 37: 49-51.
Horgan, F. G., Quiring, D. T., Lagnaoui, A., Salas, A. R. and Pelletier, Y. 2010. Variations in resistance against Phthorimaea operculella in wild potato tubers. Entomologia Experimentalis et Applicata 137: 269-279.
Lagnaoui, A., Canedo, V. and Douches, D. S. 2000. Evaluation of Bt cry1Ia1 (cryV) transgenic potatoes on two species of potato tuberworm, Phthorimaea operculella and Symmetrischema tangolias (Lepidoptera: Gelechiidae) in Peru. International Potato Center 117-121.
Maharjan, R. and Jung, J. 2011. Rearing Methods of Potato Tuber Moth, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae). Korean Journal of Soil Zoology 15(1-2): 53-57.
Malakar, R. and Tingey, W. M. 2006. Aspects of tuber resistance in hybrid potatoes to potato tuber worm. Entomologia Experimentalis et Applicata120(2): 131-137.
Mansouri, S. M., Nouri-Ganbalani, G., Fathi, S. A. A., Razmjou, J. and Naseri, B. 2012. Life history parameters of Phthorimaea operculella (Lep: Gelechiidae) on tuber of some potato germplasms. Entomological Society of Iran 90(6): 533-540 (in Farsi).
Mansouri, S. M., Fathi, S. A. A., Nouri-Ganbalani, G., Razmjou, J. and Naseri, B. 2013.Host preference and biology of the potato tuber moth Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) on the leaves of 12 potato germplasm under greenhouse conditions. Journal of Plant Protection 27(2): 231-237 (in Farsi).
Metwally, A. M., Abou-Awad, B. A. and Al-Azzazy, M. M. A. 2005. Life table and prey consumption of the predatory mite Neoseiulus cydnodactylon Shehata and Zaher (Acari: Phytoseiidae) with three mite species as prey. Journal of Plant Diseases and Protection 112(3): 276-286.
Mohamadi, P., Razmjou, J., Golizadeh, A., Hassanpour, M. and Naseri, B. 2012. Resistance and susceptibility of some wheat lines to birdcherry-oat aphid Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididae). Applied Entomology Zoology 47: 11-118.
Musmeci, S. R., Ciccoli, R., Gioia, V. D., Sonnino, A. and Arnone, S. 1997. Leaf effect of wild species of Solanum and interspecific hybrids on growth and behavior of the potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller. Potato Research 40: 417-430.
Pelletier, Y. and Dutheil, J. 2006. Behavioural responses of the Colorado potato beetle to trichomes and leaf surface chemicals of Solanum tarijense. Entomologia Experimentalis et Applicata 120(2): 125-130.
Pilkington, L. J. and Hoddle, M. S. 2007. Use of life table to quantify reproductive and developmental biology of Gonatocera triguttatus (Hymenoptera: Mymaridae), an egg parasitoid of Homalodisca vitripennis (Hemiptera: Cicadellidae). Biological Control 42: 1-8.
Raman, K. V. and Palacios, M. 1982. Screening potato for resistance to potato tuberworm. Journal of Economic Entomology 75: 47-49.
Rondon, S. I. 2010. The potato tuberworm: A literature review of its biology, ecology, and control. American Journal of Potato Research 87(2):149–166.
Rondon, S. I. and Xue, L. 2010. Practical techniques and accuracy for sexing the potato tuberworm, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae). Florida Entomologist 93(1): 113-115.
Rondon, S. I., Hane, D., Brown, C. R., Vales, M. I. and Dŏgramaci, M. 2009. Resistance of potato germplasm to the potato tuberworm (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Economic Entomology 102(4): 1649–1653.
Smith, C. M. 2005. Plant Resistance to Arthropods Molecular and Conventional Approaches. Springer Science and Business Media, 423 P.
Taimouri, N., Sendi, J. J. and Jafari-Nodoushan, A. 2014. Biological Characteristics of carob moth Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) on two commercial pistachio cultivars and artificial diet. Journal of Animal Research (Iranian Journal of Biology) 27(2): 207-218 (in Farsi).
Tsai, T. J. and Chi, H. 2007. Temperature-dependent demography of Supella longipalpa (Blattodea: Blattellidae). Journal of Medical Entomology 44(5): 772-778.