کلیدواژه‌ها = تغییرات جمعیت
نقش عناصرغذایی و پارازیتوئید در برهم‌کنش بین شته جالیز و زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 27-41

10.22124/iprj.2022.5606

سمیه فیروزی میاردان؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ احد صحراگرد


برهمکنش بین شته رز Macrosiphum rosae و پارازیتوئیدهای آن در پارک شهر تهران

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-14

10.22124/iprj.2018.3108

هوشنگ سرداربنده؛ احد صحراگرد؛ احسان رخشانی؛ ولی الله بنی عامری


تغییرات فصلی و توزیع فضایی شته کاهو(Nasonovia ribisnigri Mosely (Hem.: Aphididae، در اهواز

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-12

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ آرش راسخ؛ مهرزاد طاوسی