برخی از ویژگی های زیستی و تغییرات جمعیت سفیدبالک مرکباتDialeurodes citri Ashmead (Hemiptera: Aleyrodidae) در باغ‌های مرکبات شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سفیدبالک‌ها از آفات نهالستان‌های مرکبات در شمال کشور هستند. این حشرات با تغذیه از شیره گیاهی سبب تضعیف درختان و نهال‌های مرکبات ­شده و موجب کاهش رشد آن­ها می­شوند. همچنین با ترشح عسلک و جذب قارچ Berk. & Desm. Capnodium citri ، عامل بیماری فوماژین سبب کاهش سطح فتوسنتزی درختان و کوچک ماندن میوه‌ها می­شوند. در این بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت سفیدبالک مرکبات Dialeurodes citri  به عنوان گونه غالب سفیدبالک در منطقه مطالعه شد. نمونه‌برداری از غرب مازندران  به صورت هفتگی انجام شد. نمونه‌برداری از جمعیت حشرات کامل با شمارش آن­ها روی 20 برگ پرتقال تامسون ناول   (4 برگ از 5 درخت) انجام گرفت.نمونه‌برداری از سایر مراحل شامل تخم و پوره‌ها و پوپاریوم انجام شد. نتایج بررسی مشخص کرد که حشرات کامل نسل اول از اوایل خرداد ماه در طبیعت ظاهر شده و در اواخر خرداد ماه به اوج جمعیت خود رسید. جمعیت حشرات کامل در نسل دوم و سوم به ترتیب در اواسط مرداد و اوایل مهر ماه به اوج ­رسیدند. آفت دارای جمعیت بالایی در باغ‌های مرکبات به ویژه نهالستان‌ها و درختان زیر 5 سال است. یک نسل کامل آفت در تابستان حدود 50 روز طول  کشید. تخم‌ها بسته به شرایط محیطی از 10 تا 28 روز تفریخ ­شدند. سنین پورگی 21 تا 32 روز و شفیرگی 10تا 14روز طول  کشید. زمستان‌گذرانی آفت به­صورت پوره سن آخر و پوپاریوم در زیر برگ‌ها است. سفیدبالک مرکبات سه نسل در سال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some biological characteristics and population fluctuations of citrus whitefly, Dialeurodes citri Ashmead (Hemiptera: Aleyrodidae) in citrus orchards of northern of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Fazel Halaji Sani1
  • M. Zarabi
چکیده [English]

Whiteflies are considered as citrus orchards pests in the north of Iran. The whitefly consumes large quantities of sap with its sucking mouthparts and weakens the plant. Further injury is caused by sooty mold fungus, Capnodium citri Berk. & Desm., which grows over fruit and foliage in the copious amount of honeydew excreted by the whitefly. This black fungus may cover the leaves and fruit so interferes with the proper physiological activities of the trees. In this investigation, biology and dynamics of the dominant species, citrus whitefly, Dialeurodes citri was studiedin the west of Mazandaran province. Weekly sampling was done. Sampling of the adult stage was done with 4 leaves from 5 trees (20 samples). Sampling was taken of other stages of the pest including egg, nymph and puparium. The results indicated that adult insects of first generation emerged in late May. The peak of adult population was in mid June, early August and late September, respectively. Population density of the pest was high in citrus orchards, especially in nurseries and young citrus orchards. It was found that a complete life cycle took 50 days in summer. Depending on the conditions, the eggs hatching took 10-28 days. Nymphal stage took 21-32 days. The pupal stage was 10-14 days during summer. The pest overwinters as last nymphal stage and pupae under leaf underside. Citrus whitefly has three generations in a year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • dynamics
  • whitefly
  • Citrus