نویسنده = جهانگیر خواجه علی
زیست‌شناسی و نیازهای دمایی زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali در منطقه زرین‌شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 39-49

فاطمه خان‌محمدی؛ جهانگیر خواجه علی؛ حمزه ایزدی


شناسایی مولکولی گونه های پروانه های زنبورمانند درختان فضای سبز شهر اصفهان و تعیین شدت آلودگی درختان میزبان مختلف

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-72

بهمن ظریف نیا؛ جهانگیر خواجه علی؛ افسانه مظاهری؛ محمدرضا سبزعلیان