اثر شکل تله، جهت و موقعیت جغرافیایی نصب تله فرمونی در پایش جمعیت شب پره چوب خوار پستهAmsel. Kermania pistaciella در اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شب پره چوبخوار پسته (Kermania pistaciella Amsel. (Lepidoptera: Tineidae یکی از مهم­ ترین آفات پسته در کشور است. در این تحقیق به منظور پایش جمعیت آفت، تأثیر شکل و جهت نصب تله فرمونی در تاج درخت و موقعیت جغرافیایی در جلب حشرات کامل آفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو شکل تله دلتا و قیفی، دو جهت شمال و جنوب تاج درخت و در سه منطقه جغرافیایی از باغ­های پسته شهرستان شاهین شهر و میمه انجام شد. تله­ ها به فاصله 50 متر با دو تکرار نصب و بازدید تله ها و شمارش حشرات شکار شده از اواخر اسفند تا اوایل خرداد به صورت هفتگی انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل نخستین شکار حشره کامل، اوج پرواز و پایان شکار در سال 1391 به ترتیب در تاریخ 20 فروردین، 9 اردیبهشت و 30 اردیبهشت ثبت شد. تله قیفی در مقایسه با تله دلتا تعداد حشرات کامل بیشتری شکار کرد و جهت نصب تله و موقعیت جغرافیایی تفاوت معنی داری در جلب حشرات کامل نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of trap type, trapping location and cardinal direction on the capture of the Pistachio twig borer moth, Kermania pistaciella Amsel. (Lepidoptera: Tineidae) in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Z. Zamani
  • J. Khajehali
  • M. R. Sabzalian
چکیده [English]

The Pistachio twig borer moth, Kermania pistaciella (Lepidoptera: Tineidae) is one of the most important pests of Pistachio in Iran. In this study the effects of type, side of trap placement on the tree canopy and location of pheromone traps in capturing the adults were evaluated. The experiment was designed in factorial trails in a completely randomized design including two shapes of traps (Delta and Funnel) and two cardinal directions (north and south) in Pistachio orchards of Shahinshahr Meimeh district (Isfahan, Iran) in three locations. The distance between traps was 50 meters with two replications and they were checked from late March until May 2012 once a week and captured adult moths were counted. According to the obtained results, start, peak and end of male moth capture in pheromone traps were 8 and 28 of April and 19 May, respectively. Funnel trap captured significantly more adults than Delta trap and no significant difference were found between cardinal directions and orchard locations in capturing the adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermania pistaciella
  • Delta and Funnel traps
  • cardinal direction