نویسنده = جلال جلالی سندی
تعداد مقالات: 7
2. تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-57

دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم


3. تاثیر چند اسانس و عصارة گیاهی میکرو و نانوامولسیون‌شده روی سفیدبالک پنبه، (Gennadius) Bemisia tabaci، در شرایط آزمایشگاه

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 23-37

علیرضا بلندنظر؛ محمد قدمیاری؛ محمدرضا معمارزاده؛ جلال جلالی سندی


6. تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-44

محبوبه شریفی؛ علی اصغر کوثری؛ آرش زیبائی؛ جلال جلالی سندی


7. شناسایی سلول‌های خونی لارو شب‌پره خرنوب (Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-39

رویا خسروی؛ جلال جلالی سندی؛ وحید قاسمی