نویسنده = جلال جلالی سندی
تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-57

10.22124/iprj.2019.3773

دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم


تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 35-44

محبوبه شریفی؛ علی اصغر کوثری؛ آرش زیبائی؛ جلال جلالی سندی


شناسایی سلول‌های خونی لارو شب‌پره خرنوب (Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 29-39

رویا خسروی؛ جلال جلالی سندی؛ وحید قاسمی