بیمارگری چهار جدایه قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روی لارو پروانه برگ‌خوار توت (Lep.; Pyralidae) Walker Glyphodes pyloalis در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پروانه برگ‌خوار توت   WalkerGlyphodes pyloalisیکی از آفات مهم و اختصاصی درختان توت است که به شکل گسترده در استان گیلان پراکنده است. این آفت به صورت اختصاصی از توت تغذیه کرده و خسارت سنگینی را به درختان توت در این منطقه وارد می‌نماید. این تحقیق به منظور ارزیابی کارآیی جدایه‌های قارچ (Balsamo)Beauveria bassiana روی لاروهای پروانه برگ‌خوار توتG. pyloalis انجام شد. آزمایش زیست‌سنجی به روش غوطه‌وری با غلظت‌های 104، 105، 106، 107 و 108 کنیدی/ میلی‌لیتر در آب مقطر حاوی 03/0 درصد توئین-80، هر غلظت با 4 تکرار و هر تکرار با 10 عدد لارو سن پنجم صورت گرفت. لاروهای شاهد با آب مقطر حاوی 03/0 درصد توئین-80، تیمار شدند. نتایج این بررسی نشان داد که تمام جدایه‌های قارچ مذکور قادر به آلوده کردن لاروهای G. pyloalis بودند و درصد مرگ و میر لاروها با افزایش غلظت افزایش یافت. برای جدایه‌های IRAN 403C، SPT 22، SP 566 و IR-K-40 مقدار LC50به ترتیب 5 10× 6/1، 5 10×8/4، 5 10×1/8 و 5 10×1/1کنیدی/میلی‌لیتر برآورد شد. نتایج نشان داد که جدایه IRAN 403C در مقایسه با سایر جدایه‌ها، بالاترین میانگین درصد مرگ و میر ( 95%) را در لاروهای پروانه برگ‌خوار توت ایجاد کرد. همچنین غلظت‌های مختلف این جدایه‌ها درصد خروج حشرات کامل را به شدت کاهش دادند. کم­ترین میزان ظهور حشرات کامل (34/0±25%) در مورد جدایهIRAN 403C غلظت 7 10کنیدی/میلی‌لیتر مشاهده شد.  در بالاترین غلظت (108 کنیدی/میلی‌لیتر) هیچ حشره کاملی ظاهر نشد. تمام جدایه‌های استفاده شده باعث مرگ و میر در لارو پروانه برگ‌خوار توت شدند و جدایه IRAN 403C مؤثرترین جدایه در میان جدایه‌های مورد بررسی بود.

بیمارگری چهار جدایه قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin روی لارو پروانه برگ‌خوار توت(Lep.; Pyralidae) WalkerGlyphodes pyloalisدر شرایط آزمایشگاهی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathogenecity of four isolates of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin on larvae of lesser mulberry pyralid Glyphodes pyloalis Walker (Lep.; Pyralidae) in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • R. Khosravi
  • J. Jalali sendi
  • A. Zibaee
چکیده [English]

Lesser mulberry pyralid, Glyphodes pyloalis Walker (Lep.; Pyralidae)is one of the most important pests of mulberry trees which is widely distributed in Guilan province. This pest is monophagous and has caused severe damages on mulberry trees in north of Iran. In order to evaluate the effect of Beauveria bassiana isolates on this insect pest this study was undertaken. The bioassays were performed by immersion method with concentrations ranging from 104, 105, 106, 107 and 108 conidia ml-1 in distilled water containing 0.03% Tween-80. For each concentration, forty 5th instar larvae were immersed into the conidial suspension for 10 seconds. Each experiment was replicated four times of 10 insects in each replicate. Control larvae were treated with distilled water containing 0.03 percent Tween-80 alone in the same way. The results showed that all fungal isolates were able to infect G. pyloalis larvae and larval mortality increased with increasing concentrations. The LC50 value was estimated 1.6 ×105, 4.8×105, 8.1×105, and 1.1×106 conidia ml-1 for IRAN 403 C, SPT 22, SP 566, and IR-K-40 isolates, respectively. Results showed that IRAN 403C isolate caused the highest mortality compared to other isolates with a mean of 95 percent mortality using 108 conidia ml-1. Also, different concentrations of these isolates reduced adult emergence significantly. The lowest adult emergence (25%±0.34) was observed in case of IRAN 403C isolate at 107 conidia ml-1 concentration and no adult emergence was observed at108 conidia ml-1 concentration. All used isolates caused mortality in larvae of lesser mulberry pyralid and IRAN 403C was the most efficient isolate among investigated isolates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioassay
  • Entomopathogenic fungi
  • Lesser mulberry pyralid
  • LC50