تأثیر اسانس(Rosmarinus officinallis (Lamiaceae بر مرگ و میر و فیزیولوژی سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سمیت و تاثیراسانس گیاه رزماری Rosmarinus officinallis  بر شاخص ­های تغذیه­ای و فیزیولوژیکی لارو سن سوم و حشره بالغ سوسک برگ­خوار نارون Xanthogaleruca luteolla  Mull. (Coleoptra: Chrysomelidae) دردمای 1±25درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی بررسی­شد. غلظت کشنده برای 50 درصد از جمعیت برای لارو سن سوم و حشره ­بالغ به ترتیب 55/2 و 11/1 درصد برآورد شد. اثر غلظت کشنده برای 50 درصد جمعیت بر شاخص ­های تغذیه جمعیت باقی­مانده لارو سن سوم نیز بررسی­ شد. نتایج نشان­ داد که نرخ مصرف نسبی تغذیه، نرخ رشد نسبی، کارایی تبدیل غذای خورده ­شده و کارایی تبدیل غذای هضم ­شده به ­طورمعنی­ داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت. میزان کلسترول، اوره و اسیداوریک در مقایسه با شاهد در لارو سن سوم کاهش معنی­ داری را نشان­ داد ولی میزان LDH  و گلوکز تفاوت معنی­ داری را نشان نداد اگر چه میزان گلوکز در حشرات کامل تیمار شده افزایش یافت. این نتایج نشان می­ دهد که اسانس این گیاه می­تواند گزینه مناسبی برای کنترل این آفت باشد.

عنوان مقاله [English]

The effect of essential oil of Rosmarinus officinalis (Lamiacae) on mortality and physiological parameters of Xanthogaleruca luteola Mull. (Coleoptera: Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • F. Amirmohammadi
  • J. Jalali Sendi
چکیده [English]

Essential oil of Rosmarinus officinallis was investigated on toxicity and physiological aspect of elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola Mull. for 3rd instar larvae and adults in controlled condition (25 ± 2 °C; 14:10LD; 65% RH). LC50 were estimated 2.55 and 1.11 for 3rd instar larvae and adults respectively. The effect of LC50 dose on remaining insects were investigated on nutritional indices. Results indicated that the relative consumption rate (RCR), relative growth rate (RGR), efficiency of conversion of ingested food (ECI), efficiency of conversion of digested food (ECD) in 3rd larvae were reduced compared with the controls. The essential oil reduced cholesterol, urea and uric acid compared with the controls in 3rd larvae. However, LDH and glucose showed no significant differences with the controls. In adults the glucose was increased after treatment. These results indicate that this plant has the potential for controlling this important insect pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Xanthogaleruca luteola
  • Rosmarinus officinallis
  • nutrition indices
  • Essential oil