کلیدواژه‌ها = شته سیاه باقلا
تعیین بهترین شاخص ریخت سنجی در کنترل کیفی جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-48

زهرا محمدی؛ آرش راسخ؛ فرحان کچیلی؛ بهزاد حبیب پور