کلیدواژه‌ها = دلتامترین
بهینه سازی مصرف سم دلتامترین علیه شب پره موم خوار بزرگ Galleria mellonella L. با روش سطح پاسخ در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 53-62

علیرضا شعبانی نژاد؛ مریم عجم حسنی؛ بهنام تفقدی نیا