کلیدواژه‌ها = گندم
اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی بیوزی گندم به شته روسی گندم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 13-23

جعفر طعامی؛ لطفعلی دولتی؛ فرید شکاری