بررسی پارامترهای جدول زندگی شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani روی رقم روشن و دو لاین R1-3 و R2-23 گندم در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شته سبز گندم Schizaphis graminum Rondani یکی از آفات مهم غلات به­ ویژه گندم است که در انتقال برخی از ویروس­ های بیماری­ زای گیاهی نقش مهمی دارد. در این تحقیق ویژگی ­های زیستی شته سبز گندم روی رقم روشن و لاین­ های R1-3 وR2-23  گندم در شـرایط آزمایشـگاهی در دمای 1±25 درجــه سلسیوس، رطوبــت نســبی 5±60 درصد، دوره نــوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررســی شــد. اختلاف معنی ­داری در طول دوره یک نسل شته سبز گندم (T) روی رقم و لاین­ های مورد مطالعه وجود نداشت؛ درصورتی که سایر پارامترهای رشد جمعیت این آفت بین سه تیمار اختلاف معنی داری نشان دادند. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و نرخ خالص تولید مثل (R0) این شته به ­ترتیب 352/0 بر روز، 422/1 بر روز و 24/41 نتاج ماده روی لاینR2-23 ، 288/0 بر روز، 334/1 بر روز، 20/22 نتاج ماده روی لاین R1-3 و 294/0 بر روز، 342/1 بر روز و 5/27 نتاج ماده روی رقم روشن محاسبه شد. بر اساس پارامترهای رشد جمعیت می­ توان نتیجه ­گیری کرد که رقم روشن و لاین R1-3 در مقایسه با لاین R2-23 از مطلوبیت کمتری نسبت به شته سبز گندم برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Greenbug Schizaphis graminum Rondani life table parameters on Roshan cultivar and R1-3, R2-23 lines of wheat under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • M. Pahlavan Yali
  • M. Mohammadi Anaii
چکیده [English]

Greenbug Schizaphis graminum Rondani is one of the most important pests of grain, especially wheat, which plays an important role to transfer some of plant pathogenic viruses. In this research, the biological parameters of S. graminum on wheat cultivar (Roshan) and Lines (R1-3 and R2-23) were studied at 25±1˚C, 60±5% RH and a photoperiod of 16: 8h (L: D) in a growth chamber. No significant difference in mean generation time (T) of wheat aphid was observed on cultivar and lines studied; while other population growth parameters showed significant differences among three treatments. The intrinsic rate of increase (r), finite rate of increase (λ)and Net reproductive rate (R0) were 0.352 day-1, 1.422 day-1 and 41.24 female offspring on R2-23 line; 0.288 day-1, 1.334 day-1 and 22.20 female offspring on R1-3 line and 0.294 day-1, 1.342 day-1 and 27.5 female offspring on Roshan cultivar, respectively. Based on population growth parameters, it can be concluded that Roshan cultivar and R1-3 line compared with R2-23 line have Lower susceptibility to S. graminum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance
  • Schizaphis graminum
  • Wheat
  • Reproduction