کلیدواژه‌ها = کنترل شیمیایی
بررسی امکان کنترل هم‌زمان پسیل زیتون Euphyllura straminea Loginova و سپردار بنفش زیتون Parlatoria oleae Colvee در منطقه طارم استان زنجان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 57-67

10.22124/iprj.2020.3955

عارف معروف؛ سید حسین ناظر کاخکی؛ شمس‌اله نجفی؛ سید ابراهیم شفیعی؛ عزیزاله عبداللهی


اثرات کشنده و زیرکشنده‏ کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 41-50

وحیده مصطفی لو؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو