مطالعه صحرایی کارایی برخی آفت‌کش‌های کم‌خطر در کنترل کنه‌ی شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis (Acari: Tetranychiidae) در فضای سبز شهری اهواز

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ایران

چکیده

کنه تارتن شرقی مرکبات Eutetranychus orientalis Klein (Acari: Tetranychidae) از آفات مهم درختان برهان و برخی درختان دیگر در فضای سبز اهواز می­باشد. این آفت با تغذیه از برگ­های برهان موجب ریزش برگ، کاهش زیبایی، سطح سبز و کاهش مقاومت آن به سایر آفات و بیماری­های بالقوه می­شود. یکی از راهکارهای مهم در مبارزه با این آفت، استفاده از کنه­کش­ها می­باشد. انتخاب کنه­کش مناسب و کم­خطر با توجه ‌به تماس روزانه تعداد زیادی از شهروندان با فضای سبز شهری، اهمیتی اساسی دارد. در این تحقیق، کارایی کوتاه و درازمدت چهار آفت­کش آبامکتین، پالیزین®، اتوکسازول و نیم­آزال® که همگی آفت­کش­های کم­خطر برای انسان و پستانداران هستند، به­ترتیب با غلظت­های 5/0، 2، 5/0 و 1 لیتر در هزار لیتر در مهار جمعیت این کنه آفت در مطالعه­ای صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور، جمعیت پوره­ها و افراد بالغ این آفت یک روز قبل، دو، هفت، چهارده و بیست و یک روز پس از تیمار ثبت شدند و با تیمار شاهد که در آن درختان تنها با آب مورد تیمار قرار گرفتند، مقایسه آماری شدند. این مطالعه نشان داد آبامکتین و اتوکسازول دارای تأثیرات کوتاه و درازمدت بسیار مطلوبی روی جمعیت کنه تارتن E. orientalis بودند. پالیزین® اگرچه منجر به مهار آفت در کوتاه‌مدت شد، ولی اثر محافظتی طولانی‌مدت مطلوبی نداشت و در نتیجه می­بایست تکرار تیمار درختان به‌منظور مهار مناسب آفت صورت گیرد. نیم­آزال® نیز تاثیر خود را دو تا سه هفته بعد نشان داد و این تاثیر به‌صورت نسبی پایین­تر از آبامکتین و اتوکسازول بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field study on the efficacies of some safer pesticides to control Eotetranychus orientalis (Acari: Tetranychiidae) in urban green landscape of Ahvaz

نویسنده [English]

  • Fatemeh Yarahmadi
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Bavi, Iran
چکیده [English]

The oriental spider mite, Eutetranychus orientalis Klein (Acari: Tetranychidae), is an important pest of Indian siris and some other trees in Ahvaz’s green landscape. By feeding on the Indian siris leaves, this pest causes leaf fall, reducing the aesthetic and green surface and its resistance to other potential pests and diseases. One of the important strategies to control the pest is application of acaricides. The choosing the efficient and safer acaricides plays critical role considering the daily contact of a large number of citizens with the urban green space. In this research, the short-term and long-term effectiveness of four pesticides abamectin, Palizin®, etoxazole, and Nimazal® which are all low-risk pesticides for humans and mammals, at concentrations 0.5, 2, 0.5, and 1 (L/1000 L), were evaluated to control the pest mite population in a field study, respectively. For this purpose, the population of nymphs and adults of this mite was recorded on the treated trees 1 day before, 2, 7, 14, and 21 days after treatment and statistically compared with the control treatment where the trees were treated only with water. This study showed that abamectin and etoxazole had very favorable short-term and long-term effects on E. orientalis population. Although Palizin® led to the control of the pest in the short term, it did not have a favorable long-term protective effect, and as a result, the treatment of trees has to be repeated in order to properly control the pest. Nimazal® also showed its effect with two to three weeks lag time and this effect was relatively lower than abamectin and etoxazole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Green landscape pests
  • integrated pest management
  • short and long term effects
Bernardi, D., Botton, M., da Cunha, U. S., Bernardi, O., Malausa, T., Garcia, M. S., & Nava, D. E. 2013. Effects of azadirachtin on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and its compatibility with predatory mites (Acari: Phytoseiidae) on strawberry. Pest Management Science 69(1), 75-80.
Chang, W., Nie, J., Yan, Z., Wang, Y., & Farooq, S. 2019. Systemic stereoselectivity study of etoxazole: stereoselective bioactivity, acute toxicity, and environmental behavior in fruits and soils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 67(24), 6708-6715.
Golec, J. R., Hoge, B., & Walgenbach, J. F. 2020. Effect of biopesticides on different Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) life stages. Crop Protection 128, 105015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.105015
Jacobson, M. 1989. Focus on phytochemical pesticides. The neem tree. Boca Raton, CRC Press.
Li, Y., Yang, N., Wei, X., Ling, Y., Yang, X., & Wang, Q. 2014. Evaluation of etoxazole against insects and acari in vegetables in China. Journal of Insect Science, 14(1), 104. DOI: https://doi.org/10.1093/jis/14.1.104.
Morgan, D., & Mandave, N. B. 1987. Insect growth regulators. CRC, Handbook of natural pesticides. Press Florida.
Rajabpour, A. 2015. Damaging factors of shrubs and trees in urban green landscape of Ahwaz
(Identification and management). Ahwaz Municipality Press.
Rajabpour, A., Yarahmadi, F., & Seraj, A. A. 2012. Faunestic investigation on important pests of Ahwaz's urban green landscape. Plant Pests Research, 2(3), 63-66.
Thakur, S., & Sood, A. K. 2019. Lethal and inhibitory activities of natural products and biopesticide formulations against Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae). International Journal of Acarology, 45(6-7), 381-390.
Uddin, N., Alam, Z., Miah, R. U., Mian, I. H., & Mustarin, K. E. 2015. Toxicity of pesticides to Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) and their side effects on Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae). International Journal of Acarology, 41(8), 688-693.
Yarahmadi, F., & Rajabpour, A. 2013. Seasonal dynamics and spatial distribution of Eutetranychus orientalis (Acarina: Tetranychidae) on Albizia lebbeck (Fabaceae) in parks in Ahwaz, southwest Iran. International Journal of Tropical Insect Science, 33(2), 114-119.