اثرات کشنده و زیرکشنده‏ کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثرات کشنده و زیرکشنده ‏ی کلرپایریفوس و آبامکتین، روغن ولک و مخلوط آن‏ها بر تخم‏ و لاروهای سن چهارم کفشدوزک Mulsant Cryptolaemus montrouzieri در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. لاروهای سن چهارم با کلرپایریفوس در سه غلظت‏ 500، 1000 و 2000 پی.پی.ام به همراه یک درصد روغن و آبامکتین در سه غلظت‏ 50، 100 و 200 پی.پی.ام به سه روش تماس موضعی، قرارگرفتن در معرض باقیمانده‏ های سموم و تغذیه از طعمه‏ های سم‏پاشی شده تیمار شدند و تخم‏ های کفشدوزک به روش فرو بردن آن‏ ها در محلول آفت‏ کش‏ ها تیمار شدند. سم‏پاشی تخم‏ ها موجب کاهش معنی‏ دار درصد تفریخ آن‏ ها، درصد زنده‏ مانی لاروهای سن اول، طول دوره‏ ی لاروی و وزن شفیره‏ های حاصل شد. کم‏ترین درصد تفریخ تخم‏ ها (29 درصد) و وزن شفیره‏ ها ( 8/9 میلی‏گرم) در تیمار کلرپایریفوس 2000 پی.پی.ام+ آبامکتین 200 پی.پی.ام+ روغن مشاهده شد. همچنین، در نتیجه‏ ی سم‏‏پاشی لاروهای سن چهارم، درصد زنده‏ مانی آن‏ ها، طول دوره‏ ی شفیرگی و وزن شفیره‏ ها در هر سه روش در معرض قرارگیری کاهش یافتند. کم‏ترین درصد زنده‏ مانی لاروهای سن چهارم (50 درصد) و طولانی‏ ترین دوره‏ ی شفیرگی (7 روز) در تماس موضعی با کلرپایریفوس 2000 پی.پی.ام+ آبامکتین 200 پی.پی.ام+ روغن مشاهده شد. با توجه به اثرات منفی کلرپایریفوس بر نشوونمای مراحل نارس کفشدوزک کریپتولموس، جایگزینی این آفت‏ کش با یک آفت‏ کش ایمن‏ تر در باغ­ های مرکبات شمال کشور ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of chlorpyrifos and abamectin on development of the immature stages of Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)

نویسندگان [English]

  • V. Mostafaloo
  • A. Afshari
  • M. Yazdanian
  • M. H. Sarailoo
چکیده [English]

The lethal and sublethal effects of chlorpyrifos+oil, abamectin, and chlorpyrifos+abamectin+oil on the immature stages of Cryptolaemus montrouzieri Mulsant were investigated under laboratory conditions. Chlorpyriphos was applied at 500, 1000 and 2000 ppm with 1% oil and abamectin at 500, 100, and 200 ppm concentrations on fourth instar larvae through three exposure methods, including topical direct contact, residual contact and feeding on sprayed preys. The eggs of C. montrouzieri treated via dipping in pesticide solutions. Dipping eggs in pesticide solutions affected significantly their hatching rate, first instars larvae survival, and pupal weight. The lowest egg hatching percent (29 percent) and pupal weight (9.8 mg) were observed in chlorpyriphos 2000 ppm+abamectin 200 ppm+oil. Survival of the fourth instar larvae and pupal developmental period and weight were also significantly affected in each exposure method. The lowest survival of fourth instar larvae (50 percent) and longest pupal duration (7.0 days) were obtained in topical contact with chlorpyriphos 2000 ppm+abamectin 200 ppm+oil. In conclusion, because of the adverse effects of chlorpyriphos on the development of immature stages of the ladybird, replacing it with a safer pesticide is necessary to increase the compatibility of biological and chemical control programs in citrus orchards of northern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Side-effects
  • mealybugs
  • Chemical control
  • biological control
  • Cryptolaemus montrouzieri