کلیدواژه‌ها = دشمنان طبیعی
تأثیر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana بر ترجیح و رفتار سویچینگ کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-93

10.22124/iprj.1970.3433

مصطفی زمانپور؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حجت اله محمدی؛ مجتبی قانع جهرمی