شناسایی دشمنان طبیعی تریپس افرا (Taeniothrips inconsequens (Uzel) (Thy.: Thripidae در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

تریپس افرا، (Taeniothrips inconsequens (Uzel) (Thysanoptera: Thripidae یکی از تریپس­ های مهم گیاه­ خوار روی درختان افرای جنگل­ های زاگرس در استان ایلام می ­باشد که به تازگی باعث ایجاد خسارت روی این درختان شده است. در این تحقیق، دشمنان طبیعی این تریپس با نمونه ­برداری­ های ماهیانه در سال 1394 از درختان افرای کوه­ های گچان و مانشت جمع­ آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل نشان داد که دشمنان طبیعی شامل یک زنبور پارازیتوئید لارو تریپس (Ceranisus menes (Walker از خانواده Eulophidae، و 12 حشره و کنه شکارگر از خانواده­ های زیر بود: خانواده ­ی Aeolothripidae] Aeolothrips intermedius Bagnall]، خانواده­ ی Thripidae [Scolothrips longicornisPriesner]، خانواده­ ی Phlaeothripidae] Haplothrips flavitibia Williams, Haplothrips globiceps Bagnall]، خانواده ­ی Anthocoridae] Anthocoris pilosus (Jakovlev), Orius laevigatus (Fieber), Orius niger (Wolff, 1811]، خانواده­ ی (Miridae] Deraeocoris pallens (Reuter]، خانواده ­ی (.Nabidae] Nabis ferus (L]، خانواده ­یCoccinellidae] Coccinella septempunctata[ (L]، خانواده­ ی (Chrysopidae] Chrysoperla carnea (Stephens]، و خانواده ­ی (.Anystidae]Anystis baccarum (L]. مجموع شکارگرها در طول دوره زیستی تریپس افرا روی درختان افرا حضور داشتند ولی جمعیت تریپس­ شکارگر A. intermedius  و سن­ های جنس Orius بالاتر از دیگر دشمنان طبیعی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of natural enemies of maple thrips, Taeniothrips inconsequens (Uzel) (Thy.: Thripidae) in Ilam Province

نویسنده [English]

  • M. Mirab-balou
Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ilam University, 69315–516, Ilam, Iran
چکیده [English]

The pear thrips, Taeniothrips inconsequens (Uzel) (Thysanoptera: Thripidae) is one of the most important pests, that is recently causes damages to Montpellier maple trees in Zagros forests, Ilam province (western Iran). In this study, the natural enemies of maple thrips were collected and identified by monthly sampling of thrips from Gachan and Manesht Mountains, in year 2015. Results indicated that natural enemies included one larval parasitoid, Ceranisus menes (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae), and 12 insects and mite predator species belonging to the nine following families: Aeolothripidae [Aeolothrips intermedius Bagnall], Thripidae [Scolothrips longicornisPriesner], Phlaeothripidae [Haplothrips flavitibia Williams, Haplothrips globiceps Bagnall], Anthocoridae [Anthocoris pilosus (Jakovlev), Orius laevigatus (Fieber), Orius niger (Wolff, 1811)], Miridae [Deraeocoris pallens (Reuter)], Nabidae [Nabis ferus (L.)], Coccinellidae [Coccinellaseptempunctata (L.)], Chrysopidae [Chrysoperla carnea (Stephens)], and Anystidae [Anystis baccarum (L.)]. All predators collected in this study were on maple trees along with maple thrips, among them A. intermedius and Orius spp. had higher population densities in contrast to other natural enemies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maple thrips
  • natural enemies
  • parasitoid wasp
  • Zagros
  • Ilam
Khanjani, M. and Mirab-balou, M. 2007. Study on biology of walnut leaf gall mite (Eriophyes tristriatus Nalepa) in western Iran. Journal of Biological Society of Iran 19(4): 464–474.
Lewis, T. 1973. Thrips: Their Biology, Ecology and Economic Importance. New York: Academic Press XVI, 340pp.
Lewis, T. 1997. Pest thrips in perspective. In Lewis T. (Ed.). Thrips as crop pests. CAB International, Wallingford, UK. pp. 1–13.
Loomans, A. 2003. Parasitoids as biological control agents of thrips pests. PhD. thesis, Wageningen University pp. 200.
Mirab-balou, M. 2013. A checklist of Iranian thrips (Insecta: Thysanoptera). Far Eastern Entomologist 267: 1–27.
Mirab-balou, M., Mound, L. A. and Tong, X. L. 2015. New combinations and a new generic synonym in the genus Taeniothrips (Thysanoptera: Thripidae). Zootaxa 3964(3): 371–378.
Mirab-balou, M., Tong, X. L., Feng, J. N. and Chen, X. X. 2011. Thrips (Insecta: Thysanoptera) of China. Check List (Journal of Species Lists and Distribution)7(6): 720–744.
Mirab-balou, M., Yang, S. L. and Tong, X. L. 2014. Records of nine thrips (Insecta: Thysanoptera) from Qatar. Arab Journal of Plant Protection 32(3): 278–282.
Mirzaei, J. and Mirab-balou, M. 2015. Forest protection (with introduction of forest pests). Marze Danesh Press, Tehran-Iran, 243 pp. (In Persian).
Obrycki, J. J. and Kring, T. J. 1998. Predaceous Coccinellidae in biological control. Annual Review of Entomology 43: 295–321.
Priesner, H. 1949. Genera Thysanopterorum. Keys for the identification of the genera of the order Thysanoptera. Bulletin de la Societe Royale entomologique d'Egypte 33: 31–157.
Pourhashemi, M., Mohajer, M. R., Zobeiri, M., Zahedi, G. and Panahi, P. 2004. Identification of forest vegetation units in support of government management objectives in Zagros forests, Iran. The Scandinavian Journal of Forest Research 19(4): 72–77.
Tan, J. L., Mirab-balou, M., He, J. H. and Chen, X. X. 2010. The thrips-attacking genus Ceranisus (Hymenoptera: Eulophidae: Entedoninae) from Iran. Entomotaxonomia 32(1): 62–68.
Teulon, D. A. J., Groninger, J. W. and Cameron, E. A. 1994. Distribution and host plant associations of Taeniothrips inconsequens (Thysanoptera: Thripidae). Environmental Entomology 23: 587–611.
Zanuncio, J. C., Alves, J. B., Zanuncio, T. V. and Garcia, J. F. 1994. Hemipterus predators of eucalypt defoliator caterpillars. Forest Ecology and Management 65: 65–73.