کلیدواژه‌ها = کنه
فون کنه های فیتوزئید (Phytoseiidae :Mesostigmata) درختچه های تمشک در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12

پژمان تاجمیری؛ جلیل حاجی زاده


معرفی و کلید شناسایی کنه های بی استیگمای (Acari: Astigmata) انباری برنج در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-40

جواد نوعی؛ جلیل حاجی زاده؛ هادی استوان


کنه های کودزی و خاکزی خانواده های Macrochelidae وPachylaelapidae در منطقه شرق استان گلستان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 17-23

ویکتوریا ذاکری؛ کریم کمالی؛ حمیدرضا حاجی قنبر