نویسنده = مریم عجم حسنی
شناسایی سلول‌های خونی و مطالعه هموگرام کرم آلو Grapholita funebrana (Treitschke) (Lep.: Tortricidae)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 93-97

10.22124/iprj.2020.4294

مریم محمودزاده ارزنه‌ئی؛ مسعود حکیمی تبار؛ مریم عجم حسنی