واکنش های ایمنی سلولی لارو (Lepidoptera: Noctuidae) Spodoptera litura (Fabricus) علیه قارچ بیمارگر Beauveria bassiana

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به جایگاه ارزشمند عوامل میکروبی در کنترل آفات، بررسی برهم‌کنش سیستم دفاعی حشره با قارچ‌های بیمارگر می‌تواند راهکاری نوین در اتخاذ برنامه‌های مدیریت آفت محسوب شود. لذا در این تحقیق، ایمنی سلولی لاروهای سن چهارم Spodoptera litura (Fabricus) در برابر دو جدایه‌ از قارچ Beauveria bassiana  شامل Fashand و  566و ذرات (Latex Bead)  با بررسی فعالیت سلول­های خونی پروهموسیت، پلاسموتوسیت، گرانولوسیت، اونوسیتویید و آنزیم فنل‌اکسیداز انجام شد. غلظت 106 اسپور در میلی‌لیتر از جدایه­های قارچی و106 ذره در میلی‌لیتر لاتکس بید به لاروها تزریق شدند و در فواصل زمانی 1، 3، 6، 12 و 24 ساعت واکنش آن­ها با هموسیت­ها گزارش شد. تیمار شاهد شامل لاروهایی بودند که با آب مقطر تزریق شدند. تعداد کل سلول­ها، تعداد پلاسموتوسیت­ها و گرانولوسیت­ها در زمان های 3 و 6 ساعت پس از تزریق حداکثر بود که تفاوت معنی­داری را با شاهد نشان داد. اما به تدریج پس از 6 ساعت تعداد کل سلول­ها و تعداد افتراقی سلول­های خونی کاسته شد. تعداد پروهموسیت­ها در 3 ساعت ابتدایی پس از تزریق کاهش معنی‌داری نشان داد. پلاسموتوسیت­ها و گرانولوسیت­ها در فرایند گره‌زایی شرکت کرده و منجر به نابودی عامل بیگانه ‌شدند. گره‌زایی در فواصل زمانی 3 و 6 ساعت پس از تزریق عوامل بیگانه در همولنف حشره مشاهده شد. فعالیت فنل اکسیداز در حضور سوبسترای L-DOPA اندازه‌گیری شد. این پارامتر با تعداد سلول­های خونی در زمان­های مختلف ارتباط مستقیم نشان داد. بالاترین فعالیت این آنزیم 3 و 6 ساعت پس از تزریق تیمارها بود. نتایج این آزمایش ایمنی شناسی حاکی از آن است که سلول­های خونی لارو S. litura در مقابله با عامل بیگانه­ای چون اسپور قارچ و ذرات سنتزی لاتکس بید فعالیت خوبی از خود نشان داده اند چنان­که همراه با افزایش تعداد سلول­های موثر در ایمنی، با تشکیل گره اطراف اسپور، توانستند آن­ها را از بین ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cellular immune reactions of Spodoptera litura (Fabricus) (Lepidoptera: Noctuidae) against entomopathogenic fungi Beauveria bassiana

نویسنده [English]

  • M. Ajamhassani
چکیده [English]

Since microbial factors have important role in control of pests, determination of interactions between immune system and entomopathogenic fungi can be useful in IPM programs. Cellular immunity of 4th instars of Spodoptera litura (Fabricus) was investigated against two isolates of Beauveria bassiana (Fashand and 566) and latex-bead. Number of prohemocytes, granulocytes, oenocytoids and phenoloxidase activity was measured too. A concentration of 106 spore/mL of spores and 106 particle/mL latex-bead were injected to larvae and their interactions with hemocytes were recoreded at 1, 3, 6, 12 and 24 h time-intervals. For control, distilled water was injected to larvae. The number of hemocytes were maximum after 3 and 6 h of injection. Nodulation was occurred 3 and 6 h after injection. Phenoloxidase activity was determined in the presence of L-DOPA as a substrate after injection of fungal spores and latex beads. Phenoloxidase activity was highest in 3 and 6 h post injection. Result showed that hemocytes and phenoloxidase in S. litura had an important role in immune reaction. So, with increasing of hemocyte number, hemocytes aggregated around spores and lead to spore death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cellular defense
  • hemocyte
  • Spodoptera litura
  • Beauveria bassiana