شناسایی سلول‌های خونی و مطالعه هموگرام کرم آلو Grapholita funebrana (Treitschke) (Lep.: Tortricidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

سامانه گردش خون و سلول­های خونی (هموسیت­ها) در دفاع سلولی حشرات نقش مستقیم دارد. تغییرات شکل، تعداد و نوع سلول­های خونی، شاخص مهم واکنش موجود زنده به آلودگی و یا تنش هستند. در این تحقیق، سلول­های خونی لارو کرم آلو Grapholita funebrana (Treitschke) با استفاده از میکروسکوپ نوری در بزرگنمایی 40 مورد مطالعه قرار گرفتند. شناسایی سلول­ها با رنگ­آمیزی گیمسا انجام گرفت. پنج نوع سلول خونی در لارو این حشره شناسایی شد که عبارتند ازگرانولوسیت­ها (GRs)، پلاسموتوسیت­ها (PLs)، اونوسیتوئید­ها (OEs)، پروهموسیت­ها (PRs) و اسفرولوسیت­ها (SPs). بررسی درصد فراوانی هموسیت­ها در لاروهای سنین مختلف کرم آلو نشان داد که گرانولوسیت­ها و پلاسموتوسیت­ها فراوان­ترین سلول­ها در لاروهای سنین چهار و پنج آفت می­باشند. تعداد هموسیت­ها به تدریج با افزایش سنین لاروی افزایش یافت. به علاوه، اجزای هموگرام شامل وزن لاروی، حجم همولنف، و تعداد کل سلول­ها نیز بررسی و تعیین شدند. این مطالعه نشان داد که با افزایش سن لاروی و اندازه آن به تدریج بر حجم همولنف و تعداد کل سلول­های خونی افزوده می­شود. کرم آلو یکی از آفات جدی باغ های آلو در کشور محسوب می­شود و بررسی­های ایمنی­شناسی روی این آفت کمتر مورد توجه بوده است، لذا در این تحقیق، شناسایی انواع سلول­های خونی کرم آلو و تعیین فراوانی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of hemocytes and study on hemogram of plum fruit moth Grapholita funebrana (Treitschke) (Lep.: Tortricidae)

نویسندگان [English]

  • M. Mahmoudzadeh Arzaneei
  • M. Hakimitabar
  • M. Ajamhassani
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The hemolymph circulatory system and hemocytes play a direct role in insect’s cellular defense. Changes in the shape, number and type of hemocytes are important indicators of an organism's reaction to infection or stress. In this study, larval hemocytes of Grapholita funebrana Treitsch were examined using light microscopy at 40 magnifications. Hemocytes were identified by Giemsa staining. Five types of hemocytes were identified in larvae of these insects as follows: granulocytes (GRs), plasmatocytes (PLs), oenocytoids (OEs), prohemocytes (PRs) and spherulocytes (SPs). Examination of the percentage of hemocytes in different larval instars of G. funebrana showed that granulocytes and plasmotocytes are the most abundant homocytes in fourth- and fifth-stage larvae. The differential number of hemocytes gradually increased as the larvae developed. Also, hemogram components including larval hemolymph volume and total number of hemocytes were determined. This study showed that volume of hemolymph and similarly the total number of hemocytes have a direct relation with the larval growth and body size. Grapholita funebrana is one of the most serious pests of plum orchards in Iran and immunological studies on this pest are rare. Thus, in the current study, types and number of cellular elements have been taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapholita funebrana
  • morphology of hemocytes
  • blood volume
Ajamhassani, M. 2019. Study on morphology and frequency of hemocytes in Osphranteria coerulescense (Redt) (Coleoptera: Cerambycidae) and Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) larvae, two wood boring insects of Iran. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 17(2): 96-106 (In Farsi).
Ajamhassani, M. and Mahmoodzadeh, M. 2020. Cellular defense responses of 5th instar larvae of the Apple Ermine Moth, Yponomeuta malinellus (Lepidoptera: Yponomeutidae) against starvation, thermal stresses and entomopathogenic bacteria Bacillus thuringiensis. Journal of Animal Research. 4(2): 59-68. (In Farsi).
Baishya, B. P., Bardoloi, S. and Bharali, R. 2015. Ultrastructure of the hemocytes of Muga Silkworm larva Antheraea assama Westwood (Lepidoptera; Saturniidae): a phase-contrast and electron microscopic study, International Journal Pureand Applied Biosceencei 3(3): 234-240.
Blanco, L. A. A., Crispim, J. S., Fernandes, K. M., de Oliveira, L. L., Pereira, M. F., Bazzolli, D. M. S. and Martins, G. F. 2017. Differential cellular immune response of Galleria mellonella to Actinobacillus pleuropneumoniae. Cell and Tissue Research 370(1): 153-168.
Dyar, H. C. 1890. The number of molts of lepidopterous larvae. Journal Psyche 5: 420-422.
Giglio, A., Battistella, S., Talarico, F. F., Brandmayr, T. Z. and Giulianini, P. G. 2008. Circulating hemocytes from larvae and adults of Carabus (Chaetocarabus) lefebvrei Dejean 1826 (Coleoptera, Carabidae): Cell types and their role in phagocytosis after in vivo artificial non-self-challenge. Micron 39(5): 552-558.‏
Gupta, A. P., 1985. Cellular elements in the hemolymph. Comprehensive Insect Physiology Biochemistry and Pharmacology, 3: 401-451.
Jones, J. C., 1967. Changes in the hemocyte picture of Galleria mellonella (Linnaeus). The Biological Bulletin, 132(2): 211-221.
Li, T., Yan, D., Wang, X., Zhang, L. and Chen P. 2019. Hemocyte changes during immune melanization in Bombyx mori infected with Escherichia coli. Insects 10(301): 1-15.
 
Strand, M. R. 2008. Insect hemocytes and their role in immunity. Insect immunology 25-47.
Zhang, B. C. 1994. Index of Economically Important Lepidoptera. CAB International, Wallingford. UK, 599 p.
Zibaee, A. and Malagoli, D. 2014. Immune response of Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Crambidae) larvae to different entomopathogenic fungi. Bulletin of Entomological Research 104: 155-163.