نویسنده = محسن یزدانیان
ویژگی‏ های زیستی و تولیدمثلی مگس میوه‎ی مدیترانه‎ای، (Ceratitis capitata (Dip. : Tephritidae، روی چند گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-91

راضیه نوری؛ علی افشاری؛ شعبانعلی مافی پاشاکلایی؛ محسن یزدانیان


اثرات کشنده و زیرکشنده‏ کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 41-50

وحیده مصطفی لو؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو