تاثیر گرسنگی لاروهای شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد (Anagasta kuehniella (Zeller، روی زنده‌مانی و رفتار همگونه‌خواری آن‌ها و زادآوری حشرات کامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     در این تحقیق، اثر گرسنگی لاروهای سنین مختلف شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.; Pyralidae)، بر درصد زنده‌مانی، درصد بروز همگونه‌خواری و مدت زنده‌مانی آن‌ها و هم‌چنین اثر گرسنگی و همگونه‌خواری لاروهای سن پنجم روی زادآوری حشرات کامل ماده و درصد لاروهای ماده‌ی نسل بعد ارزیابی شد. آزمایش‌ها در دمای 2±27 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و L:D 16:8 ساعت انجام شدند. تغذیه‌ی لاروها از آرد و سبوس گندم (3 به 1) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. طبق نتایج، تمامی لاروهای سنین اول و دوم و درصد قابل توجهی از لاروهای سنین سوم، چهارم (حدود 87 درصد) و پنجم (حدود 73 درصد) بر اثر گرسنگی مردند در صورتی که همگونه‌خواری باعث افزایش قابل توجه نرخ زنده‌مانی لاروها شد (33 تا 73 درصد). اثر منفی گرسنگی روی مدت زنده‌مانی لاروهای سنین اول و دوم مشهودتر بود. میانگین نرخ همگونه‌خواریِ تخم از سن سوم به بعد و نرخ همگونه‌خواریِ لارو در سنین چهارم و پنجم به طور معنی‌داری افزایش یافت. بیشترین میزان زادآوری حشرات کامل ماده در اثر تغذیه‌ی طبیعی لاروهای سن پنجم حاصل شد ولی همگونه‌خواری این لارو‌ها از تخم و لارو و به ویژه گرسنگی، زادآوری را به شدت کاهش داد. اثر تغذیه‌ی طبیعی، گرسنگی و همگونه‌خواری لاروهای سن پنجم روی درصد لاروهای ماده‌ی نسل بعد معنی‌دار نبود. نتایج این بررسی نشان می‌دهند که در صورت نبود موقتی مواد غذایی، لاروهای این گونه می‌توانند با همگونه‌خواری از لاروهای سنین پایین‌تر یا ضعیف‌تر، قدرت زنده‌مانی خود را افزایش دهند و فرصت یا انرژی لازم را برای نفوذ به درون مواد غذایی به دست آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of larval starvation on survival and cannibalistic behavior, and adult fertility of the Mediterranean flour moth Anagasta kuehniella (Zeller)

نویسندگان [English]

  • M. Yazdanian
  • Z. Faraji
چکیده [English]

     In the present research, we studied the effects of larval starvation on survival rate, incidence of cannibalism and survival time in the larval stage of Mediterranean flour moth, Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.; Pyralidae). Effects of starvation and cannibalism of fifth larval instars were also evaluated on adults' fertility and percentage of female larvae in next generation. All experiments were carried out at 27±2 ºC, 70±5% R.H., and L:D 16:8 h. Feeding of larvae on natural food mixture (wheat flour and bran; 3:1) was considered as the control. According to the results, all individuals of the first and second larval instars, and a high percentage of third, fourth (about 87%) and fifth larval instars (about 73%) died because of starvation but it should be noted that cannibalism behavior increased the survival rate of larvae (about 33-73%) compared to the starvation. Negative effects of starvation were most obvious in first and second larval instars. The mean rate of cannibalism increased significantly on eggs by third, fourth and fifth larval instars and also on larvae by fourth and fifth larval instars. The highest fertility of females was observed in female fifth instars that fed on natural food (the control). Fertility of females that produced from fifth instars that had eggs and larvae cannibalism decreased considerably. Feeding state of fifth instars (natural feeding, starvation, and cannibalism) had no significant effect on the percentage of female fifth instars in the next generation. The results showed that in the case of larval starvation due to transient absence of nutrients, larvae of this species can increase their viability by cannibalizing on larvae of earlier instars or wretched larvae and therefore would increase the opportunities or energy required for penetration into the nutrients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anagasta kuehniella
  • Larva
  • Starvation
  • cannibalism
  • survival time
  • Fecundity