نویسنده = حسین لطفعلی زاده
اولین گزارش زنبورپارازیتویید Hym.: Aphelinidae) Aphelinus chaonia Walker) در دشت مغان با مروری بر گونه های شناخته شده از ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 47-53

جبرائیل بنی هاشمی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ مسعود تقی زاده


اولین گزارش کفشدوزک (Vibidia duodecimguttata (Coleoptera: Coccinellidae از ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 67-70

محمد محمدی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسین لطفعلی زاده