نویسنده = قدیر نوری قنبلانی
اثر کشندگی سه حشره‌کش شیمیایی و دو عصاره‌ گیاهی تجاری روی سن گندم Eurygaster integriceps Puton در مزرعه و آزمایشگاه

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 65-77

پریسا هنرمند؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ مهدی حسن پور؛ علی اصغر فتحی


تاثیر پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی سوسک کلرادو سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae در شرایط مزرعه ای

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-76

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ بهرام پارابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهروز اسماعیل پور