نویسنده = محمدرضا عباسی مژدهی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-13

محمدرضا عباسی مژدهی؛ علی حسینی قرالری؛ علی اکبر کیهانیان؛ نازنین کوپی


2. بررسی اثر چند حشره کش در کنترل پروانه سفید امریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-86

سعید قنادآموز؛ محمدرضا عباسی مژدهی


3. ارزیابی روش "جلب و شکار" با تله‌های جلب‌کننده در کنترل مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 49-59

محمدرضا عباسی مژدهی؛ سعید قنادآموز؛ زهرا مجیب حق قدم