بررسی اثر چند حشره کش در کنترل پروانه سفید امریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

پروانه سفید امریکائی Hyphantria cunea Druryاولین بار در مرداد سال 1381 در استان گیلان شناسایی و روی گیاهان مختلف مشاهده شد. لاروهای این آفت پس از خروج از تخم ابتدا دسته ­جمعی زندگی کرده و به­ صورت سطحی از پارانشیم برگ گیاه میزبان تغذیه می ­نمایند. به تدریج با تولید تارهای ابریشمی تشکیل چادر توری شکل داده و داخل تور از برگ های میزبان تغذیه می ­نمایند. با افزایش سن لاروی از محفظه تور مانند خارج شده و دامنه پراکنش خود را گسترش می­ دهند. در این تحقیق اثر پنج ترکیب شامل سه نوع ترکیب میکروبی B. t. لپینوکس®، Bacillus thuringiensis subs. kurstaki و B. t. H تولی دشرکت تلفیق دانه و دو ترکیب حشره‌کش شامل دیمیلین (تنظیم کتتده رشد حشره(IGR)) و Neem (عصاره گیاهی دانه چریش) در قالب بلوک­های کامل تصادفی طی سال­ های 1383 الی 1385 ارزیابی شد. محلول ­پاشی درختان علیه سن دوم لاروی و  نمونه ­برداری از تیمارها 3، روز پس از محلول­پاشی درختان انجام شد. نتایج نهایی نشان داد ترکیبات بیولوژیک بر مبنای B. thuringiensis به ویژه ترکیبات لپینوکس® و B. t.subs.kurstaki برای کنترل پروانه سفید امریکایی موفق بوده ودر بیشتر آزمایش­ ها با درصد تاثیر کارایی بالا (65 الی 97 درصد تلفات لاروی) در گروه اول قرار گرفتند. ترکیبات دیمیلین (45 الی 97 درصد تلفات لاروی)، ‌B. t. داخلی (37 الی 80 درصد تلفات لاروی) وNeem ( 47 الی 79 درصد تلفات لاروی ) نیز با دامنه­ های تاثیر کمتر و در گروه­ های پایین ­تر قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the effect of some insecticides in controlling of fall webworm Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae)

نویسندگان [English]

  • S. Ghannad Amooz
  • M. R. Abbasi Mojdehi
Plant Protection Research Department, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Rasht, Iran
چکیده [English]

Fall webworm moth (Hyphantria cunea Drury) was observed in Guilan province in 2002 for the first time. Now it has spread in a wide area and has been observed on many species of plants. The larvae of this pest after hatching lives and feeds in grouping form. Younger larvae soon produce a silken web and feed on the upper surface of the leaves.. As larvae grow webs are enlarged and cover more foliage. With respect to its wide range of host plants and the rate of damage, it was essential to survey and determine an appropriate chemical compound to control this pest. Therefore, in this research during 2004 to 2006, insecticidal effects of five safe pesticides including three kind of B.t. (Lepinox®-kurstaki and B.t. produced in Iran ), Dimilin® and Neem® on webworm moth were investigated in the form of a completely randomized design. Experiments were performed at the second larval instar of pest. Sampling was done three days after spraying. Final results showed that biological compounds based on Bacillus thuringiensis, specially Lepinox® and Kurstaki were successfull for controlling of the fall webworm and in many experiments they ranked in high level with high effect (65-97%). Dimilin® (45-98%), Iranian product of B.t. Talphigh Daneh® (37-80%) and Neem® (47-79%) with lower effect and higher fluctuation ranked in lower level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fall webworm
  • Bacillus thuringiensis
  • Guilan Province
Abaii, M. 2002. Instructions of forecasting and control of American white webworm, Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae). Iranian Research Institute of Plant Protection 15 pp. (in Farsi).
Puntener, W. 1981. Manual for field trials in plant protection. Ciba-Geigy,Ltd. Switzerland.
Rezaei, V., Moharramipour, S. Y., Fathipour, A. and Talebi, A. A. 2006. Some biological characteristics of American white webworm, Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae) in the Guilan Province. Journal of Entomological Society of Iran 26 (1):33-43.
Worth, R. A. 1994. Greatest host range. University of Florida Book of Insect Records, pp. 3-5.