نویسنده = محمود فاضلی دینان
تاثیر هگزافلومورون بر متابولیسم حدواسط شب پره بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 41-52

سحر دلکش رودسری؛ آرش زیبائی؛ ضرغام بی غم؛ محمود فاضلی دینان


تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-11

محمود فاضلی دینان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین الهیاری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ حسین گلدانساز