تاثیر قارچ (Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae روی پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید (Aphelinidae :Hymenoptera) Encarsia formosa

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاثیر قارچ Lecanicillium longisporum روی توان تولید­مثلی زنبور پارازیتوئید Encarsia formosaدر شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آلودگی قارچی با ­پاشش غلظت 105 × 5/9 کنیدی در میلی ­لیتر روی پوره سن سوم سفیدبالک گلخانه ایجاد شد و در چهار بازه زمانی صفر، 24، 48 و 72 ساعت پس از پاشش در اختیار زنبور پارازیتوئید قرار گرفت. طول عمر، دوره پیش از تخم­گذاری، طول مدت تخم­گذاری و سایر پارامترهای مهم جدول زندگی در تیمارهای مختلف پس از اسپور­پاشی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبور پارازیتوئید روی میزبان ­های سالم 203/0 بر روز بوده و در بازه ­های زمانی پس از پاشش قارچ روی میزبان، یک روند کاهشی روی نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبور ایجاد شد. نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ناخالص تولید مثل (GRR)، زمان لازم برای رشد یک نسل (T) و نرخ متناهی رشد (λ) پارازیتوئید روی میزبان سالم به ترتیب 75/41 نتاج ماده، 42/43 نتاج ماده، 32/18 روز و 22/1 بر روز برآورد شد که اختلاف معنی­ داری را با بازه­ های زمانی پس از آلودگی قارچی میزبان نشان ­داد و بیانگر این نکته بود که توان تولیدمثلی زنبور پارازیتوئید روی میزبان ­های آلوده به قارچ در مقایسه با میزبان­های سالم کاهش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fungus, Lecanicillium longisporum (Hypocreales: Clavicipitaceae) on life table parameters of Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae)

نویسندگان [English]

  • M. Fazeli-Dinan
  • R. Talaei-Hassanloui
  • H. Allahyari
  • A. Kharazi-Pakdel
  • H. Goldansaz
چکیده [English]

Effects of fungus, Lecanicillium longisporum was studied on reproductive capacity of Encarsia formosa at laboratory conditions. Fungal infection on whiteflies was carried out using 9.5×105 conidia/ml of fungus on the third instar of whitefly exposing to parasitoid at four different time intervals; 0, 24, 48 and 72 hours post-inoculation. Longevity, pre-oviposition period, oviposition period and other parameters were evaluated and compared. Results showed that the intrinsic rate of increase (rm) for control was 0.203 day -1. There was a significant decreasing trend on the intrinsic rate of population decrease at different time intervals. Other life table parameters consist of net reproductive ratio (R0), gross reproductive rate (GRR), cohort generation time (T), and finite rate of increase (λ) for control were 41.75, 43.42, 18.32 and 1.22, respectively. The results indicated that infected hosts caused decreased reproductive potential of parasitoids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life table parameter
  • time interval
  • Intrinsic rate of increase
  • Encarsia formosa
  • Lecanicillium