پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa (Hym.: Aphelinidae به رایحه های حاصل از سفیدبالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae تیمار شده با قارچ Lecanicillium longisporum روی برگ گیاه خیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پاسخ بویایی و جهت‌گیری زنبورهای ماده (Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae به سمت مواد فرار سفیدبالک گلخانه­ ی سالم و تیمار شده با قارچ Asc.: Clavicipitaceae) Lecanicillium longisporum) با استفاده از لوله ­ی بویایی ­سنج (الفکتومتر) Y شکل اندازه­ گیری شد. در پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید به رایحه­ های تیمار گیاه خیار آلوده به پوره­ های سفیدبالک در مقایسه با گیاه خیار سالم (بدون سفیدبالک و قارچ) و تیمار گیاه خیار آلوده به سفیدبالک در مقایسه با گیاه خیار آلوده به سفیدبالک تیمار شده با قارچ بیمارگر مشخص شد بین پارازیتوئیدهایی که هر یک از دو بازو را انتخاب می­کردند، تفاوت معنی­ داری وجود ندارد. پاسخ بویایی زنبور پارازیتوئید به رایحه­ های القایی تیمار گیاه سالم (بدون سفیدبالک و قارچ) در برابر هوای پاک و تیمار گیاه آلوده به سفیدبالک گلخانه در برابر هوای پاک، زنبور پارازیتوئید به صورت معنی­ داری به سمت بازویی جلب شد که به­ ترتیب حاوی گیاه سالم و آلوده به سفیدبالک بود. با توجه به نتایج آزمایش­ها در مجموع تیمارها می ­توان اظهار داشت علی­رغم اینکه پارازیتوئیدها در جلب به برخی از تیمارهای مورد مقایسه گرایش خاصی نشان می­دهند اما پاسخ مشخصی را به ترکیب گیاه- سفیدبالک در مقایسه با گیاه سالم نداده است. در واقع حضور سفیدبالک دلیلی برای گرایش زنبور پارازیتوئید به سمت میزبانش نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Olfactometric responses of Encarsia formosa (Hym.:Aphelinidae) to odors of infested greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae), by Lecanicillium longisporum treated on cucumber

نویسندگان [English]

  • M. Fazeli-Dinan
  • R. Talaei-Hassanloui
  • H. Allahyari
  • A. Kharazi-Pakdel
  • H. Mohammadi
چکیده [English]

Olfactory response of Encarsia formosa to odors produced by untreated and treated whitefly that were infested by fungi Lecanicillium longisporum was determined in an airflow Y-tube olfactometer. The results indicated that the parasitoid response to odors from cucumber plants infested by whitefly compared to whitefly and fungi free cucumber plants showed no significant differences. Also in other test, cucumber plants infested by whitefly compared with the cucumber plants infested by whitefly that were treated by fungi no significant differences was observed in the selection rate of parasitoids as seen in the olfactometer tubes. Parasitoid response to odors of non-infested plant (no whitefly and fungi) against clean air and the whitefly infested plant against clean air, the parasitoid was significantly attracted toward the arms having non-infested and whitefly infested plant. Based on the present result in spite of parasitoid attraction to some of the treatments there was no absolute response to plant-whitefly combination compared to non-infested plant. In fact the presence of whitefly is no indication for attraction of parasitoid toward its host.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encarsia formosa
  • Lecanicillium longisporum
  • Olfactory response