تاثیر هگزافلومورون بر متابولیسم حدواسط شب پره بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بید آرد Ephestia kuehniella یکی از آفاتی است که سالانه خسارت زیادی را به محصولات کشاورزی انباری وارد می­کند. در مطالعه حاضر، تغییر فعالیت آنزیم­ های سم­ زدا، برخی از آنزیم­ های موثر در متابولیسم حدواسط (آلانین و آسپارتات آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز) و مقدار برخی از ترکیبات غیر آنزیمی (پروتئین، تری گلیسرید و گلیکوژن) تحت تاثیر غلظت­ های مختلف هگزافلومورون بررسی شد. لاروهای تیمار شده با غلظت 300 میکروگرم بر میلی­ لیتر بیشترین فعالیت استراز عمومی را با استفاده از آلفا-نفتیل استات به عنوان سوبسترا در هر دو بازه زمانی 24 و 48 ساعت نشان دادند. وقتی بتا-نفتیل به عنوان سوبسترا استفاده شد. بیشترین فعالیت استرازی در لاروهای تیمار شده با غلظت 100 میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده شد. در مورد گلوتاتیون اس-ترانسفراز نیز نتایج مشابهی دیده شد که می­ تواند موید حضور چندین ایزوفرم از این آنزیم باشد. در بازه زمانی 24 ساعت پس از تیمار، با افزایش غلظت هگزافلومورون فعالیت آنزیم آلانین­ آمینو ترانسفراز افزایش یافت ولی پس از 48 ساعت نتایج عکس مشاهده شد. در مورد آسپارتات­ آمینو ترانسفراز بیشترین فعالیت در لارو­های تیمار شده با غلظت 700 میکروگرم بر میلی­ لیتر مشاهده شد. با افزایش غلظت هگزافلومورون فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز نیز در هر دو بازه زمانی افزایش یافت. در بازه زمانی 24 ساعت پس از تیمار بیشترین فعالیت آنزیم فنل اکسیداز در لاروهای تیمار شده با غلظت 300 میکروگرم بر میلی­ لیتر مشاهده شد و در بازه زمانی 48 ساعت تفاوت معنی­ داری وجود نداشت. میزان پروتئین و تری­ گلیسرید پس از 24 ساعت تفاوت معنی­ داری نداشت ولی 48 ساعت پس از تیمار، بیشترین مقدار این دو ترکیب در لاروهای تیمار شده با غلظت 300 میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده شد. با افزایش غلظت هگزافلومورون میزان گلیکوژن در لاروهای تیمار شده در هر دو بازه زمانی کاهش یافت. این نتایج نشان دادند که هگزافلومورون علاوه بر اختلال در رشد و نمو لاروهای E. kuehniella می تواند با اختلال در متابولیسم حدواسط، فیزیولوژی داخلی بدن لارو را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hexaflumuron on intermediary metabolism of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • S. Delkash-Roudsari
  • A. Zibaee
  • Z. Bigham
  • M. Fazeli-Dinan
چکیده [English]

The flour moth, Ephestia kuehniella, is one of the important pests of stored products that cause annually severe damages. In the current study, changes of detoxifying enzymes, some enzymes involved in intermediary metabolism and some non-enzymatic compounds were determined in the larvae of E. kuehniella treated with different concentrations of hexaflumuron. Larvae were treated by 100, 300 and 700 µg/ml of hexaflumuron and aceton (as control) at different time intervals of 24 and 48 hours. Larvae treated by 300 µg/ml of hexaflumuron demonstrated the highest activity of general esterases in both time intervals when α-naphtyl acetate was used as substrate. By using β-maphtyl acetate as substrate, the highest activity was observed in the larvae treated by 100 µg/ml of hexaflumuron. Similar results were observed in case of glutathione S-tranferase thatimply presence of some isoforms of these enzymes. After 24h, activity of alanine aminotransferase was elevated along with increase of hexaflumuron concentration but adverse results were observed after 48 h. In case of aspartate aminitranferase, the highest activity was observed in the larvae treated with 700 µg/ml concentration. Increasing of hexaflumuron concentration causes higher activity of lactate dehydrogenase in both time intervals. After 24h, the highest activity of phenoloxidase was observed in the larvae treated with 300 µg/ml but no statistical differences was observed after 48 hours. There were no significant differences for protein and triglyceride concentrations after 24 hours but their highest amounts were observed in the larvae treated with 300 µg/ml. Increasing of hexaflumuron concentration decreased amount of glycogen in the treated larvae. These results revealed that haxaflumuron could intervene in intermediary metabolism of E. kuehniella in addition to disruption in growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hexaflumuron
  • Ephestia kuhniella
  • Intermediary metabolism
  • detoxifying enzymes