تغییرات فصلی جمعیت و آلودگی سرشاخه‌خوار هلو (Anarsia lineatella Zeller) روی ارقام مختلف هلو در مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران

چکیده

سرشاخه ­خوار هلو (Anarsia lineatella Zeller)، به عنوان یکی از آفات مهم درختان میوه هسته ­دار در ایران و جهان، هر ساله سبب خسارت شدید می­شود. در این تحقیق، تغییرات فصلی این آفت با استفاده از تله فرمونی در سه باغ هلو هر یک به مساحت یک هکتار، با ارقام زودرس (Prunus persicae var. keres)، میان­ رس (Prunus persicae var. zafarani) و دیررس (Prunus persicae var. sibi) طی سال­های 1391 و 1392 در استان مازندران مطالعه شد. تعداد چهار عدد تله فرمونی در ارتفاع 2-5/1 متر از سطح زمین در هر هکتار نصب شد. برای تعیین وضعیت آلودگی سرشاخه ­ها و میوه­ ها به لارو آفت، از 10 اصله درخت (40 سرشاخه و 100 عدد میوه از هر درخت) نمونه ­برداری هفتگی بصورت تصادفی به عمل آمد. نتایج نشان داد که این آفت دارای 3 تا 4 نسل در سال بود و به صورت لاروهای سنین یک و دو در انتهای سرشاخه ­های آلوده زمستان­ گذرانی کرد. اولین حشرات کامل تقریباً در اواخر فروردین ماه شکار شدند و اوج جمعیت آنها حدود سه هفته بعد هم­زمان با اوج جوانه­ زنی درختان هلو اتفاق افتاد. مهم ­ترین اوج ­های جمعیت آفت در ماه­ های اردبیهشت، خرداد و تیر مشاهده شد که تقریباً با اوج جوانه زنی درختان تطابق داشت. لاروهای نسل اول آفت عموماً از سرشاخه ­های جوان گیاه میزبان تغذیه می­ کردند. فعالیت تغذیه ­ای نسل دوم آفت روی ارقام میان و دیررس خیلی مهم است. میزان خسارت لارو روی میوه ارقام میان­رس و دیررس به ترتیب 2/4 و 5/5 درصد تعیین شد. نتیجه­ گیری نهایی این است که چنانچه تراکم جمعیت آفت در نسل ­های دوم و سوم بالا باشد، نیاز به مبارزه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal dynamics of population and infestation of peach twig borer, Anarsia lineatella Zeller (Lep.: Gelechiidae) on different varieties of peach in Mazandaran

نویسنده [English]

  • S. Mafi Pashakolaei
Department of Plant Protection, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Sari, Iran
چکیده [English]

Peach twig borer, Anarsia lineatella Zeller, as one of the most important pests of stone fruit trees in Iran and worldwide, causes severe damage annually. In this research, the pest seasonal dynamics on early (Prunus persicae var. keres), moderate (Prunus persicae var. zafarani) and late (Prunus persicae var. sibi) ripening peach cultivars was studied by using pheromone traps in three orchards (1 ha), in Mazandaran province during 2012-2013. Four pheromone traps were placed at 1.5-2 m height per orchard for weekly monitoring the adult moths. To determine the larval infestation, 10 trees (per orchard) were selected and 40 new shoots and 100 fruits (from each tree) were randomly inspected per week. The results indicated that A. lineatella had 3-4 generations and overwintered as 1st and 2nd instar larvae inside terminal parts of infested shoots. The first moths were trapped in mid-April with maximum population appeared three weeks later, coinciding with main flushing stage of the trees. The three main peaks of the moths were observed in April, June and July, which almost concur with the huge flushing stage of the trees. The 1st generation larvae generally attacked the new shoots. Feeding activity of second generation of pest was very important for moderate and late ripening cultivars. Fruit damage on moderate and late ripening cultivars was determined around 4.2 and 5.5 percent, respectively. In conclusion, under high density of 2nd and 3rd generations, severe damage on the fruits may be expected and consequently control recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peach twig borer
  • Anarsia lineatella
  • Population dynamic
  • Mazandaran
Alston, D. and Murray, M. 2007. Peach Twig Borer (Anarsia lineatella Zell), Integrated Pest Management. http://utahpests.usu.edu/ipm/htm/fruit-insect-disease/peach-twig-borer07.
Anonymous, 2018. Agricultural Statistics of Horticultural Products, Mazandaran Agricultural –Jihad Organization, Deputy of Planning and Economic Affairs, Statistics and Information Technology Department. 45 pp. (In Farsi)
Chepurnava, V. I. 1994. Formulation against pests of peach trees. Zashchita Rastenii Moskva 5.
Cravedi, P. and Jorg, E. 1996. Special challenges for IFP in stone soft fruit. International conference on integrated fruit production (28 August- 3 September, 1995). IOBC, WPRS Bulletin OILB 19: 48-56.
Damos, P. and Savopoulou-Soultani, M. 2010. Population dynamics of Anarsia lineatella in relation to crop damage and the development of economic injury levels.Journal of Applied Entomology 134: 105-115.
Esmaili, M. 1983. Important pests of fruit trees. Nashr-e Sepehr publication, Tehran. pp. 211-214. (In Farsi)
Farahbakhsh, G. 1961. List of important pests of plants and agricultural products of Iran. Ministry of Agriculture. 135 pp. (In Farsi)
Gencsoylu, I., Akist, T., Ozer, G., Cacamer, A. and Baspinar, N. 2006. Population dynamics and damages on shoots and fruits caused by of Grapholita molesta Busck (Lep.: Tortricidae), Anarsia lineatella Zell (Lep.: Gelechiidae) and Ceratitis capitata Wied. (Dip.: Tephritidae) in some peach varieties. Asian Journal of Plant Sciences 5 (3): 487-491.
Kocourec, F., Berankova, J. and Hardy, I. 1996. Flight patterns of peach twig borer, Anarsia lineatella Zell. In central Europe as observed using pheromone traps.Anzeiger fur Schadlingskunde, Pflanzenschutz, Umwelteschutz 69 (4): 84-87.
Lacob, M. 1970. Contribution to the study of the ecology of peach twig borer, (Anarsia lineatella Zell.) An Institute De Cercetari-Pentru-Protectia-Plantelor 8: 153-168.
Mafi Pashakolaei, S., Barari, H. and Nooralizadeh, M. 2014. Seasonal population changes of Anarsia lineatella Zeller in Mazandaran province gardens. 21th Plant Protection Congress, 1-4 September, University of Urumieh (In Farsi).
Mamay, M., Yanik, E. and Dogramaci, M. 2014. Phenology and damage of Anarsia lineatella Zell. (Lepidoptera: Gelechiidae) in peach, apricot and nectarine orchards under semi-arid conditions. Phytoparasitica 42: 641-649.
Molinari, F. and Cravedi, P. 1990. The distribution method for control of Cydia molesta (Busck) and Anarsia lineatella Zell. Informatotre Fitopatologico 40(3): 31-36.
Oloumi-Sadeghi, H. and Esmaili, M. 1983. The moth population study of peach twig borer (Anarsia lineatella Zeller) in Qazvin and Karaj from 1975-80, Entomologie et Phytopathologie-Appliquees 50: 1-16.
Rajabi, Gh. 1989. Insects attacking rosaceous fruit trees in Iran. Institute of plant protection of Iran, 686 pp. (In Farsi)
Roshandel, S .2003. Biology and economic importance of Peach twig borer (Anarsia lineatella Zell.) on almond in Chahar Mahal Va Bakhtiari province. 15th Iranian Plant Protection Congress, September, Razi University of Kermansha. 7-11 September, 90 p. (In Farsi)
Roshandel, S. and Habibi, N. 2003. Management of peach twig borer (Anarsia lineatella) in order to reduce pesticides application. 3th National Conference on the Development in the Application of Biological Products and Optimum Utilization of Chemical Fertilizers and Pesticides in Agriculture, Karaj, 21-23 February, 2003. pp. 664-665. (In Farsi)
Roshandel, S. 2019. Biology and economic of peach twig borer Anarsia lineatella (Lepidoptera: Gelechiidae) in almond orchards of Saman. Applied Entomology and Phytopathology 87 (2): 241-251.