کلیدواژه‌ها = پراکنش فضایی
تغییرات جمعیت و توزیع فضایی تریپس بلوط Liothrips pragensis (Thy.: Phlaeothripidae) در جنگل‌های بلوط شهرستان جوانرود

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-37

10.22124/iprj.2022.5451

مریم کاکایی؛ عباسعلی زمانی؛ مجید میراب بالو؛ بهزاد میری


پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 13-23

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی