تراکم، پراکنش فضایی و نمونه‌برداری دنباله‌ای شته سیاه باقلا، Aphis fabae، در مزرعه چغندر قند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) از آفات مهم مزارع چغندر در استان خوزستان می­باشد. اطلاع از روش­های نمونه­برداری دقیق و مقرون­ به صرفه، در توسعه­ برنامه­های مدیریت تلفیقی این آفت می­تواند اهمیت اساسی داشته باشد. در این مطالعه، پراکنش فضایی این آفت در مزرعه­ای تحقیقاتی به مساحت یک هکتار در شهرستان شوش مورد بررسی قرار گرفت و یک برنامه­ نمونه­برداری دنباله­ای با دقت ثابت برای تخمین جمعیت آن طراحی شد. نمونه­برداری­ها هر سه روز یکبار انجام شد و پراکنش فضایی جمعیت این شته روی بوته­های چغندر قند با استفاده از دو مدل تیلور و آیواوو مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع پراکنش فضایی این آفت روی بوته‌های چغندرقند تجمعی بود و شاخص تیلور با داده­های جمعیت این شته روی بوته­های چغندر قند برازش بهتری داشت. از این رو، مدل گرین برای توسعه برنامه نمونه­برداری دنباله­ای با دقت ثابت این شته استفاده شد. تعداد بهینه نمونه­ مورد نیاز بسته به تراکم آفت، از 99 تا 130 بوته در سطح دقت 1/0 و 16 تا 21 بوته در سطح دقت 25/0 متفاوت بود. ترسیم خطوط توقف نمونه­برداری نشان داد که در سطوح دقت 25/0 و 1/0، نمونه­برداری از جمعیت آفت باید به ترتیب تا زمان رسیدن تعداد تجمعی شته­ها به 10 و 25 شته در بوته ادامه یابد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial dispersion and fixed-precision sequential sampling of black bean aphid, Aphis fabae (Hem.: Aphididae) in a sugar beet field

نویسندگان [English]

  • ali rajabpour
  • Neemat Dinarvand
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

The black bean aphid, Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) is an important pest of sugar beet fields in Khuzestan province. Knowledge about economic and precise sampling program can play critical role for developing integrated pest management (IPM) program of this pest. In this study, the spatial distribution of the pest was investigated in a research sugar, 1 ha, beet field of Shush district, and a fixed-precision sequential sampling program for estimating the aphid density was developed. Samplings were performed every 3 days and spatial distribution of this pest on sugar beet plants was evaluated using two models, Taylor's power law and Iwao's patchiness. The pest distribution on sugar beet plant was aggregated and Taylor's power law provided better fitness to the spatial distribution data of this aphid on sugar beet plants. Therefore, The Green's model was used for developing fixed-precision sequential sampling of the aphid. Based on the pest density, the optimum sample size ranged from 99-130 plants or 16-21 plants at desired precision level 0.1 or 0.25, respectively. Calculated stop lines implicated that the sampling has to be continued till the aphid cumulative number per sugar beet plant reach to 10 at precision level 0.25. The stop line was 25 aphids at precision 0.1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iwao's patchiness, IPM
  • Sample size, Spatial dispersion, Taylor's power law
Afshari, A., & Dastranj, M. (2010). Density, spatial distribution and sequential sampling plans for cereal aphids infesting wheat spike in Gorgan, northern Iran. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture)32(2), 89-102.
Azadi, F., Rajabpour, A., Lotfi Jalal Abadi, A., & Mahjoub, M. (2018). Resistance of tomato cultivars to Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) under field condition. Journal of Crop Protection7(1), 87-92.
Behdad, E. (2002). Introductory entomology and important plant pests in Iran. Yadbod, Esfahan.
Binns, M. R. )1994(. Sequential sampling for classifying pest status. In Pedigo, L. P., and Buntin, G. D. (Eds.). Handbook of sampling methods for arthropods in agriculture. CRC Press, Boca Raton, FL. pp. 137–174.
Buntin, G. D. (1994). Developing a primary sampling program. In Pedigo, L. P., and Buntin, G. D. (Eds.). Handbook of sampling methods for arthropods in agriculture. CRC Press, Boca Raton, FL. pp. 99–115.
Cammell, M. E., Tatchell, G. M., & Woiwod, I. P. (1989). Spatial pattern of abundance of the black bean aphid, Aphis fabae, in Britain. Journal of Applied Ecology, 26, 463-472.
Dinarvand, N., Rajabpour, A., Sohani, N. Z., & Farkhari, M. (2020). Effect of weedy culture on population densities, spatial distributions and sampling procedures of Spodoptera exigua and Sesamia cretica (Lep., Noctuidae) in corn fields. Bulletin of Entomological Research110(1), 84-95. DOI: https://doi.org/10.1017/S0007485319000312
Ebrahimian, H. R., Sadegheian, S. Y., Jahadakbar, M. R., & Abbasi, Z. A. H. R. A. (2009). Study of adaptability and stability of sugar beet monogerm cultivars in different locations of Iran. Journal of sugar beet24(2), 13-1. DOI: 10.22092/JSB.2009.1042
Emden, H. V., & Harrington, R. (Eds.). (2017). Aphids as crop pests. CABI.
Godfrey, L. D., & Chaney, W. E. (1995). Temporal and spatial distribution patterns of aphids (Homoptera: Aphididae) on celery. Journal of Economic Entomology, 88(2), 294-301.‏ DOI: https://doi.org/10.1093/jee/88.2.294
Green, R. H. (1970). On fixed precision level sequential sampling. Population Ecology, 12(2), 249-251. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02511568
Henderson, P. A., & Southwood, T. R. E. (2016). Ecological Methods. John Wiley & Sons.
Kafeshani, F. A., Rajabpour, A., Aghajanzadeh, S., Gholamian, E., & Farkhari, M. (2018). Spatial distribution and sampling plans with fixed level of precision for citrus aphids (Hom., Aphididae) on two orange species. Journal of Economic Entomology111(2), 931-941. DOI: https://doi.org/10.1093/jee/tox380
Kapatos, E. T., Stratopoulou, E. T., & Sahinoglou, A. (1997). Spatial pattern of Saissetia oleae (Homoptera: Coccidae) in Greece. Environmental Entomology, 26(6), 1202-1207.‏ DOI: https://doi.org/10.1093/ee/26.6.1202
Momeni Choleki, D., Moghaddasi, R., Zeraatkish, Y., & Mohamadinezhad, A. (2021). Farmers Preferences to Plant Crops for Bio-Energy production (Case Study: Sugar Beet in north of Khuzestan Province). International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems, 11(1), 1-11.
Naranjo, S. E., & Hutchison, W. D. (1997). Validation of arthropod Sampling plans using a resampling approach: Software and analysis. American Entomologist, 43(1), 48-57. DOI: https://doi.org/10.1093/ae/43.1.48
Panella, L. (2010). Sugar beet as an energy crop. Sugar Tech12, 288-293. DOI: https://doi.org/10.1007/s12355-010-0041-5
Pedigo, L. P. (2002). Entomology and pest management. Iowa University press. USA.
Rajabpour, A. (2020). Investigation on seasonal population dynamics and developing fixed-precision sequential sampling of lepidopteran pests in sugar beet fields in north of Khuzestan province. Applied Research Project in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan.
Rajabpour, & A. Yarahmadi, F. (2013). Spatial dispersion and sequential sampling plan for black bean aphid, Aphis fabae Scopoli, on faba bean fields in Veis region, Ahvaz. Plant Protection, 36(3), 69-79.
Shahbi, M., & Rajabpour, A. (2017). A fixed-precision sequential sampling plan for the potato tuberworm moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechidae), on potato cultivars. Neotropical Entomology46, 388-395. DOI: https://doi.org/10.1007/s13744-017-0487-1
Taylor, L. R. (1984). Assessing and interpreting the spatial distributions of insect populations. Annual Review of Entomology, 29, 321–357. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.en.29.010184.001541
دوره 13، شماره 2
شهریور 1402
صفحه 31-40
  • تاریخ دریافت: 31 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 26 مرداد 1402