نویسنده = طیبه علی زمانی
تریپس Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): گزارش جدیدی از مزارع برنج ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-82

10.22124/iprj.2021.5039

مجید میراب بالو؛ خدیجه عباسی؛ طیبه علی زمانی؛ سعید افضلی نیا