تاثیر کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار در کاهش خسارت آفت و افزایش عملکرد انار در استان‌های اصفهان و قم

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاه‌ پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرضا

3 سازمان جهاد کشاورزی استان قم

چکیده

کرم گلوگاه انار آفت کلیدی میوه انار در ایران است و در دو مرحله درختی و انباری به طور متوسط تا 45 درصد به محصول انار خسارت می‌زند. در این پژوهش، کنترل کرم گلوگاه انار به روش تلفیقی در دو استان اصفهان (شهرستان‌ شهرضا) و قم (شهرستان‌ جعفرآباد) در سال زراعی 1401-1400 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تیمار شامل تلفیق روش‌های کنترلی و شاهد (بدون هیچ گونه عملیات کنترل) در 4 تکرار انجام شد. تیمار کنترل تلفیقی شامل دو مرحله پرچم‌زدایی گل‌های اول انار در خرداد (یک مرحله در نیمه اول و یک مرحله در نیمه دوم)، چهار مرحله پاشش کائولین‌ فرآوری شده سپیدان با غلظت پنج درصد (در نیمه ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور)، دو نوبت جمع‌آوری انارهای آلوده (آخر خرداد و مرداد) و نگهداری پوشش سبز در باغ بود. نتایج نشان داد آلودگی میوه‌های انار در اصفهان و قم به ترتیب 51 و 7/61 درصد نسبت به شاهد کاهش و عملکرد به ترتیب 8/119درصد (معادل 69/3 کیلوگرم بر درخت) و 15/34 درصد (معادل 73/3 کیلوگرم بر درخت) افزایش یافت. با تلفیق روش‌های کنترل، سودی حدود 5 برابر هزینه‌ها به‌دست آمد. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطلوبی را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of integrated control methods on carob moth damage and pomegranate yield in Isfahan and Qom provinces

نویسندگان [English]

  • M. S. , Emami 1
  • M. H. Besharatnejad 1
  • J. Karimzadeh 1
  • A. Saami 2
  • A. Nowroozi 3
1 Plant Protection Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran
2 Shahreza Agricultural Jihad Management
3 Qom Agricultural Jihad Organization
چکیده [English]

The carob moth (CM) is the key pest of pomegranate fruit in Iran, and it causes damages up to 45% on the pomegranate yield in both the field and storage stages. In the present study, control of CM was investigated by integrating the control methods in two different provinces, Isfahan (Shahreza county) and Qom (Jafarabad county) during 2021-2022. The experiment was conducted in a randomized complete block design with two treatments, including integrated control of CM and check (without any control operation) in 4 replications. Integrated control treatment included two stages of stamen elimination of the flowers in June (the first and second half), four times spraying of Sepidan processed kaolin with 5% concentration (the middle of June, July, August and September), two times of collecting infested fruits (end of June and August) and maintaining the green cover of orchard. The results showed that infestation was decreased 51.0% and 61.7% in Isfahan and Qom compared with control respectively. In addition, the yield was increased 119.8% (3.69 kg/tree) and 34.15% (3.73 kg/tree) in Isfahan and Qom compared with control respectively. By integrating the control methods, a profit equivalent to 5 times more than the costs were obtained. The findings of the present study indicated that the integrated management of CM would results in desirable economic, social and environmental outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ectomyelois ceratoniae
  • processed kaolin
  • stamen elimination
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H. R., Hatami, F., Mohammadnia, Sh., Taghani, R. A., Yari, Sh. and Kalantari, M..2021. Ministry of Agricultural Jihad, Agricultural statistics of 2019, horticultural products. 164 pp. Available at https://amar.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj3-1399-sh.pdf.
Besharatnejad, M. H., Moeeny-Naqdeh, N. and Karimzade Isfahani, J. 2016. The effect of perturbation on the population equilibrium of the carob moth (Apomyelois ceratoniae) in natural conditions. Journal of Agroecology 7 (1): 80-69.
Emami, M. S. 2019. Effect of planting flowering plants in pomegranate orchards on egg parasitism level of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller), by Trichogramma brassicae Bezdenko. Plant Pest Research 9 (1): 51-61.
Farazmand, H. 2011. Complementary investigation of the methods of preventing the laying of Pomegranate moth by removing the flag and its effect on other pomegranate pests and natural enemies. The final report of Iranian Research Institute of Plant Protection, 64 pp.
Farazmand, H., Farghani, H. and Golmohammadi, G. 2013. Studying the effect of processed kaolin on reducing the damage of carob moth and sunburn of pomegranate fruits. The final report of Iranian Research Institute of Plant Protection, 74 pp.
Glenn, D. M. and Puterka, G. J. 2005. Particle films: A new technology for agriculture. Horticultural Reviews 31: 1-44.
Glenn, D. M., Puterka, G. J., Vanderzwet, T., Byers, R. E., and Feldhake, C. 1999. Hydrophobic particle films: a new paradigm for suppression of arthropod pests and plant diseases. Journal of Economic Entomology 92: 759-771.
Karimzadeh, J. and Emami, M. S. 2013. Studying the effect of processed kaolin on reducing the damage of carob moth and sunburn of pomegranate fruits. The final report of Iranian Research Institute of Plant Protection, 27 pp.
Knight, A. L., Unruh, T. R., Christlanson, B. A., Puterka, G. J. and Glenn, D. M. 2000. Effects of a Kaolin-Based Particle Film on Obliquebanded Leafroller (lepidoptera: tortricidae). Journal of Economic Entomology 93(3): 744–749.
Mozaheb, S, Farazmand, H., Vafaei-Shoushtari, R. and Emami, M. S. 2013. Effect of kaolin and stamen-removing on damage reduction of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae). Journal of Entomological Research 6: 183-190.
Sabahi, G., Shakri, M. and Koroshnejad, E. 2009. Investigating the effect of flag removal in the control of pomegranate moth and its effect on fruit quality and population density of dominant species of pomegranate mites and aphids. The final report of Iranian Research Institute of Plant Protection, 39 pp.
Sabahi, Q. and Shakeri, M. 2009. Effect of Stamen Removal on Pomegranate Infestation to Carob Moth Ectomyelois ceratoniae Zeller. Iranian journal of plant protection science 39: 55-65.
Shakeri, M. 2004. Pests and diseases of pomegranate. Tasbih publication. 126 pp.
Sheikhali, T., Farazmand, H. and Vafaei-Shoushtari, R. 2009. Effect of stamens elimination methods on reducing damages of pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae). Journal of Entomological Research 1: 159-167.