کارآیی کارت‌های چسبدار رنگی در جلب تریپس‌ها در جنگل‌های بلوط استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

استفاده از کارت­های چسبدار رنگی در ردیابی جمعیت و مدیریت آفات بسیار متداول است. میزان جلب و شکار تریپس­ها به تله­های رنگی بر اساس گونه­ها و رنگ تله­، متفاوت است. ترجیحات رنگی مختلف بسیاری از گونه­های تریپس توسط دانشمندان متعددی مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان جلب و حساسیت تله­های مختلف را تقویت کند. در این مطالعه، میزان جلب تریپس­ها توسط کارت­های رنگی (آبی، زرد و سفید رنگ) در جنگل­های بلوط دو منطقه­ی خوران و کلان واقع در شهرستان ایوان (استان ایلام، غرب ایران) در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دو منطقه­ی خوران و کلان، در همه ماه­های نمونه­برداری، به جز آذر ماه، کارت­های آبی رنگ به طور معنی­داری تعداد بیش­تری تریپس را نسبت به کارت­های دیگر جلب کردند. در منطقه خوران، بیش­ترین تعداد تریپس­های جلب شده با مقدار 35/1±80/19، مربوط به رنگ آبی و اردیبهشت ماه بود و کم­ترین تعداد تریپس جلب شده با مقدار 44/0±01/1 مربوط به رنگ سفید و مرداد ماه بود. هم­چنین بیش­ترین و کم­ترین مقدار تریپس­های جلب شده در منطقه کلان به ترتیب برابر با مقادیر 36/1±80/15 و 37/0±80/1، مربوط به کارت­های آبی و زرد رنگ و ماه­های اردیبهشت و آذر ماه بود. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که کارآیی کارت­­های چسبدار آبی رنگ بیش­تر از رنگ­های زرد و سفید بود. در مجموع، استفاده از کارت­های چسبدار آبی رنگ در فصل بهار در ردیابی تریپس­های درختان بلوط مناسب می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficiency of colored sticky traps in thrips attraction in the oak forests of Ilam province

نویسندگان [English]

  • M. Mirab-balou 1
  • B. Miri 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The use of colored sticky traps is very common in population monitoring and pest management. The color trap attractiveness and capture rates of thrips vary according to species and trap color. Different color preferences of many thrips species have been studied by numerous scientists to enhance the attractiveness and sensitivity of various traps. In this study, the attraction of thrips by colored traps (blue, yellow and white) in the oak forests of Khoran and Kalan regions located in Eyvan city (Ilam Province, west of Iran) was investigated in 2018. The results showed that in both Khoran and Kalan regions, in all sampling months (except December), the blue sticky traps attracted significantly more thrips than other sticky traps. In the Khoran region, the highest number of attracted thrips with a value of 19.80 ±1.35 was related to blue traps and the May, and the lowest number of attracted thrips with a value of 1.01±0.44 was related to white and August. In addition, in the Kalan region, the highest and lowest number of thrips with a value of 15.80±1.35 and 1.80±0.3 were related to blue and yellow sticky traps in May and December, respectively. Generally, the results of this study showed that the efficiency of blue sticky traps was more than yellow and white traps. Overall, the use of blue sticky traps is appropriate for monitoring thrips on oak trees in the spring season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color sticky traps
  • thrips
  • oak
  • Ilam
Gharekhani, G. H., Ghorbansyahi, S., Saber, M. and Bagheri, M. 2014. Influence of the colour and height of sticky traps in attraction of Thrips tabaci (Lindeman) (Thysanoptera, Thripidae) and predatory thrips of family Aeolothripidae on garlic, onion and tomato crops. Phytopathology and Plant Protection 47(18): 2270–2275.
Hoddle, M. S., Robinson, L. and Morgan, D. 2002. Attraction of thrips (Thysanoptera: Thripidae and Aeolothripidae) to colored sticky cards in a California avocado orchard. Crop Protection 21: 383–388.
Motvassel Arani, S., Minaei, K., Aleosfoor, M. and Atashi, H. 2016. Comparison of sticky and Chraysanthemum flower model traps in attracting of western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) in rose greenhouse. Proceedings of the 22th Iranian Plant Protection Congress, Karai, Iran. Page 594.
Pezhman, H., Mahmoudi, M. and Mirab-balou, M. 2018. Mortality rate of Frankliniella occidentalis under recommended concentration of some insecticides and the amount of its attraction to colored sticky traps in apple orchard. Journal of Plant Protection 31(4): 645–652 (In Farsi).
Shanmuga Prema, M., Ganapathy, N., Renukadevi, P., Mohankumar, S. and Kennedy, J. S. 2018. Coloured sticky traps to monitor thrips population in cotton. Journal of Entomology and Zoology Studies 6(2): 948–952.
Sridhar, V. and Onkara Naik, S. 2015. Efficacy of colour sticky traps for monitoring chilli thrips, Scirtothrips dorsalis Hood (Thysanoptera: Thripidae) on rose. Pest Management in Horticultural Ecosystems 21(1): 101–103.