کارایی تله چسبنده زرد رنگ و دی‌وک در نمونه‌برداری از چهار آفت مزارع گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

پایش آفات از اجزای کلیدی مدیریت تلفیقی آفت در اکوسیستم‌های کشاورزی است به‌طوری‌که قبل از هر تصمیم‌گیری در مورد کاربرد روش‌های مدیریتی آفات، باید اطلاعات مناسبی از تراکم آفت در دسترس باشد. در این مطالعه، کارایی دو روش کارت‌های چسبنده زرد رنگ و دستگاه دی‌وک جهت نمونه‌برداری مگس فری (Oscinella frit L.)، مگس زرد ساقه گندم (Chlorops pumilionis Bjerk.)، زنبور ساقه‌خوار‌‌ گندم (Cephus pygmaeus L.) و زنجرک ساموتیتیکس (Psammotettix alienus Dahlb.) بررسی شدند. این مطالعه در شهرستان زرقان استان فارس طی سال‌های 1392 و 1393 انجام شد. جهت تعیین پراکنش فضایی آفات از قانون نمایی تیلور استفاده شد. به منظور تعیین اندازه نمونه مطلوب از طرح نمونه‌برداری دنباله‌ایی با دقت ثابت 2/0 و با روش گرین استفاده شد. در روش نمونه‌برداری با کارت زرد چسبنده پراکنش فضایی زنبور ساقه‌خوار‌ گندم از نوع تجمعی بود و زنجرک ساموتیتیکس، مگس زرد ساقه گندم و مگس فری دارای الگوی پراکنش تصادفی بودند. در روش نمونه‌برداری با دی‌وک پراکنش فضایی هر چهار آفت از نوع تصادفی بود. نتایج نشان داد تعداد واحد نمونه‌برداری مورد نیاز با افزایش میانگین تراکم جمعیت آفت کاهش یافت. هرگاه میانگین تراکم جمعیت مگس زرد ساقه گندم، مگس فری، زنبور ساقه‌خوار‌ گندم و زنجرک ساموتیتیکس در هر کارت زرد یک عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز با سطح دقت 2/0 به ترتیب21، 27، 42 و 48 است و هرگاه میانگین تراکم این چهار آفت در هر واحد نمونه‌برداری دستگاه دی‌وک یک عدد باشد، تعداد نمونه مورد نیاز به ترتیب 19، 13، 33 و 39 است. نتایج نشان داد که می‌توان از کارت‌های زرد چسبنده هم بر اساس شاخص تغییر نسبی (RV) و هم بر اساس دقت خالص نسبی (RNP) به عنوان یک ابزار مورد اعتماد و با کارایی مناسب در برنامه‌های نمونه‌برداری این چهار آفت گندم استفاده نمود. نتایج این مطالعه می‌تواند در برنامه‌های مدیریت تلفیقی مگس زرد ساقه گندم، مگس فری، زنبور ساقه‌خوار‌ گندم و زنجرک ساموتیتیکس در مزارع گندم مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of yellow sticky trap and D-vac for sampling four wheat pests

نویسندگان [English]

  • M. Mahmoudi 1
  • H. Pezhman 2
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Ilam, Ilam, Iran
2 Fars Agriculture and Natural Resources Research Station, Fars Province, Iran
چکیده [English]

Pest monitoring is a key component of integrated pest management program in agricultural ecosystems, so that prior to deciding on the use of pest management practices, appropriate information on pest density should be available. In this study, the efficacy of yellow sticky cards and D-vac method was investigated to determine the most practical method for sampling of some wheat pests including, Oscinella frit L., Chlorops pumilionis Bjerk. (Diptera: Chloropidae), Cephus pygmaeus L. (Hymenoptera: Cephidae) and Psammotettix alienus Dahlb. (Hemiptera: Cicadellidae).This study was conducted at Zarghan region of Fars Province, during 2013 and 2014. Taylor power law was used to determine the spatial distribution of the pests. In order to determine the optimal sample size, the sequential sampling with constant accuracy of 0.2 and Green's method were used. In yellow card sampling method, C. pygmaeus had a clumped distribution and P. alienus, C. pumilionis and O. frit had a random distribution. All four pest species collected with the D-vac method had a random distribution pattern. The results showed that the number of required sampling units decreased with increasing population density of the pests. Whenever the average density of the C. pumilionis, O. frit, C. pygmaeus and P. alienus in each yellow card is one, the number of required samples with a precision level of 0.2 would be 21, 27, 42 and 48, and when the average density of these pests in each unit of the D-vac method is one, the number of required samples would be 19, 13, 33, and 39, respectively. Results showed that based on precision and efficiency considerations, the most practical sampling method for monitoring these four pests is using yellow sticky cards. The results of this study can be useful in integrated pest management programs of these four pests in wheat fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sampling
  • accuracy
  • Efficiency
  • sample size
Agrios, G. N. 2005. Plant pathology. San Diego: Elsevier academic press. 922 pp.
Altinayar, G. 1975. Studies on the distribution, bio-ecology, crop losses and methods of control of the stem sawflies (Cephus pygmaeus L. and Trachelus tabidus F. (Hymenoptera: Cephidae)) in grain crops in Konya Province, Turkey. Arastirma Eserleri Serisi 36: 135 pp.
Archer, T. L. and Bynum, E. D. 1992. Economic injury level for the Russian wheat aphid (Hom. Aphididae) on dryland winter wheat. Journal of Economic Entomology 85: 987-92.
Banita, E. and Popov, C. 1976. The wheat stem fly (Cephus pygmaeus L.), ecological aspects of the populations and economic importance in the years 1973-1975. Probleme de Protectia Plantelor 4(3): 377-387.
Banita, E., Popov, C., Luca, E., Cojocaru, D., Paunescu, G. and Vilau, F. 1992. Elements of integrated control of wheat stem sawflies (Cephus pygmaeus L. and Trachelus tabidus F.). Probleme de Protectia Plantelor 20(3-4):169-185.
Bannerman, J., Costamagna, A., McCornack, B. and Ragsdale, D. 2015. Comparison of relative bias, precision, and efficiency of sampling methods for natural enemies of soybean aphid (Hemiptera: Aphididae). Journal of Economic Entomology 108(3): 1381-1397.
Behdad E. 1993. Pests of field crops in Iran. Neshat publication, Isfahan, Iran (In Farsi).
Buntin, G. D. 1994. Developing a primary sampling program, pp. 99–115. In Pedigo, L. P. and Buntin, G. D. (eds.), Handbook of Sampling Methods for. Arthropods in Agriculture. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.
Costello, M. J. and Daane, K. M. 1997. Comparison of sampling methods used to estimate spider (Araneae) species abundance and composition in grape vineyards. Environmental Entomology 26(2): 142-149.
Cullen, E. M., Zalom, F. G., Flint, M. L. and Zilbert, E. E. 2000. Quantifying trade-offs between pest sampling time and precision in commercial IPM sampling programs. Agricultural Systems 66(2): 99-113.
Dent, D. 1991. Insect Pest Management. C.A.B. International, Oxon, UK.
Elliott, N. C., Giles, K. L., Royer, T. A., Kindler, S. D., Tao, F. L., Jones, D. B. and Cuperus, G. W. 2003. Fixed precision sequential sampling plans for the greenbug and bird cherry-oat aphid (Homoptera: Aphididae) in winter wheat. Journal of Economic Entomology 96(5): 1585-1593.
Ghadiri, V. 1994. Studies on the biological features of cereal sawfly (Cephus pygmaeus L.) in Karaj district. Journal of Entomological Society of Iran 14(1): 27-33 (In Farsi).
Ghadiri, V. and Safai, N. 2001. Effect of plant density on infestation of wheat stem sawfly (Cephus pygmaeus L.). Seed and Plant Improvment Journal 17(3): 286-293 (In Farsi).
Green, R. H. 1970. On fixed precision level sequential sampling. Research on Population Ecology 12: 249–241.
Haddadi, A., Iranipour, S., Kazemi, M. H. and Alizadeh, I. 2014. Spatial distribution of alfalfa leaf weevil, Hypera postica (Col.: Curculionidae) in Urmia. Journal of Field Crop Entomology 6(1): 35-51 (In Farsi).
Hall, D. G. 2009. An assessment of yellow sticky card traps as indicators of the abundance of adult Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae) in citrus. Journal of Economic Entomology 102(1): 446-452.
Hutchins, S. H. 1994. Techniques for sampling arthropods in integrated pest management, pp. 73–98. In Handbook of sampling methods arthropods agriculture. CRC Press, Boca Raton, FL.
Karandinos, M. G. 1976. Optimum sample size and comments on some published formulae. Bulletin of the Entomological Society of America 22: 417–421.
Kogan, M. 1998. Integrated pest management: historical perspectives and contemporary developments. Annual Review of Entomology 43(1): 243-270.
Latifian, M. 2003. A study of the phenology (related to host growth) and population fluctuation of important wheat pests. Iranian Journal of Agricultural Sciences 34(4): 995-1001 (In Farsi).
Latifian, M. 2005. Decision making system based on sequential sampling method in IPM of wheat in Lorestan Province. Journal of Agricultural Science and Natural Resources 12(5): 136-145 (In Farsi).
Latifian, M., Seyedoleslami, H. and Khajeali, J. 2009. Comparison of several sampling techniques to estimate population densities of the grape leafhopper Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae). Journal of Entomological Research 1(2): 95-108. (In Farsi)
Lotfipour, M., Behjatnia, S. A. A., Afsharifar, A. and Izadpanah K. 2013. Distribution and partial biological characterization of wheat and barley strains of wheat dwarf virus in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 49: 17-31.
Michels, G. J. and Behle, R. W. 1992. Evaluation of sampling methods for lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in grain sorghum. Journal of Economic Entomology 85(6): 2251–2257.
Mohiseni, A. 2017. Spatial distribution and fixed precision sequential sampling plan of Sunn pest (Eurygaster integriceps Put.) immature stages in rainfed wheat fields using 0.1 m2 quadrat size. Plant Pest Research 6(4): 31-48 (in Farsi).
Mohiseni, A., and Kushki, M. H. 2016. Fixed precision sequential sampling plans of two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in Phaseolus vulgaris L. fields. Plant Pest Research 6(3): 11-23 (in Farsi).
Mohiseni, A., Soleymannezhadian, E., Rajabi, G. R., Mosadegh, M. and Pirhadi, A. 2008. Sequential sampling of overwintered Sunn pest, Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae) in rainfed wheat fields in Borujerd, Iran. Journal of Entomological Society of Iran 27(2): 43-59 (In Farsi).
Ramezani, L., Rajabpour, A., Zandi-Sohani, N. and Yarahmadi, F. 2016. Fixed precision sequential sampling of aphids on wheat fields in Ahvaz. Journal of Plant Protection 29(4): 582-588 (In Farsi).
Sunderland, K. D., Powell, W. and Symondson, W. O. C. 2005. Populations and communities, p. 748. In Jervis, M. A. (ed.), Insects as natural enemies: a practical perspective. Springer, Netherlands.
Taylor, L. R. 1961. Aggregation, variance and the mean. Nature 189: 732-735.
Wang, Y., Mao, Q., Liu, W., Mar, T., Wei, T., Liu, Y. and Wang, X. 2014. Localization and distribution of wheat dwarf virus in its vector leafhopper, Psammotettix alienus Phytopathology 104(8): 897-904.