مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از لارو پروانه کرم ابریشم Bombyx mori L. جهت مطالعه و بررسی تغییرات میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر کاتالاز (CAT)، پروکسیداز (POD)، گلوتاتیون- اس- ترانسفراز (GST) و برخی از ماکرومولکول ها نظیر پروتئین و تری گلیسرید در دو دمای 24 و 39 درجه سلسیوس استفاده شد. به این منظور لارو ها در شرایط بهینه پرورش هم سن سازی شده و از روز دوم سن پنجم لاروی، به مدت 8 ساعت در روز با دمای 39 درجه سلسیوس تیمار شدند. رطوبت هوا در شرایط بهینه 55 درصد و در زمان تیمار 75 درصد بود. نمونه برداری از همولنف و بافت چربی در روز چهارم سن پنجم لاروی صورت گرفت، سپس برخی از شاخص های اقتصادی آن نظیر وزن قشر پیله نر، درصد قشر پیله نر، وزن پیله نر، وزن قشر پیله ماده، درصد قشر پیله ماده، وزن پیله ماده و تلفات آن بررسی شد. نتایج نشان دادند که دمای بالا باعث کاهش تمام شاخص های اقتصادی و میزان ماکرومولکول ها و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی می شود. مقایسه نتایج فعالیت سه آنزیم آنتی اکسیدان و شاخص های اقتصادی بین دو هیبرید ایرانی و چینی نشان داد که در هیبرید چینی، دما تغییر معنی دار در وزن پیله ماده ایجاد می کند و با استناد به این نتایج از بین هیبرید های مورد آزمایش، هیبرید چینی 67 نسبت به گرما مقاوم تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on biochemical indices of silkworm (Bombyx mori L.) hybrids for their thermal stress (Text in Persian)

نویسندگان [English]

 • H. Amini
 • J. J. J. Sendi
 • H. Hosseinimoghaddam
 • H. Ghafouri
 • M. Sharifi
چکیده [English]

The larvae of silkworm، Bombyx mori L.، were used to determine the activities of catalase (CAT)، peroxidase (POD)، glutathione-s-transferase (GST) and some macromolecules such as; protein and triglyceride after treatment at 24°C and 39°C. The larvae of fifth instars were treated at 39 ° C for 8 h. The humidity of experiment was set at 55% at 24˚C and increased to 75% at 39˚C. The hemolymph and fat body were removed after four days. Some economic indices were assessed like weight of one male cocoon shell، percentage of male cocoon shell، weight of male cocoon، weight of one female cocoon shell، percentage of female cocoon shell، weight of female cocoon and their mortalities. Results indicated that the higher temperature reduced all the economic indices and the amount of macromolecules. The heat also increased the activities of antioxidant enzymes. The comparison between the antioxidant enzymes and economic indices indicated that Chinese hybrid 67 is more tolerant to temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bombyx mori
 • Silkworm
 • Antioxidant
 • Catalase
 • Peroxidase
 • Glutathion
 • s transferase