شاخص های زیستی و رشد جمعیت شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover یکی از آفات مهم و خسارت زا در گلخانه های سبزی و صیفی است. در این تحقیق، پارامترهای زیستی و رشد جمعیت شته ی جالیز پرورش یافته روی گیاه خیار رقم یلدا در نسبت های مختلف ورمی کمپوست:خاک (0 : 100، 10 : 90، 20 : 80 و30 : 70درصد حجمی) در دمای 2±25 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین و کمترین طول دوره ی پوره زایی، طول عمر افراد بالغ و طول دوره ی زیستی به ترتیب در شاهد و تیمار ورمی کمپوست 30 درصد به دست آمد. بیشترین و کمترین مقدار هر دو پارامتر نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR) و نرخ خالص تولیدمثل(R0) به ترتیب در شاهد و تیمار ورمی کمپوست 30 درصد محاسبه شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در شاهد و تیمارهای 10،20 و 30 درصد ورمی کمپوست به ترتیب 0.390، 0.361، 0.372 و 0.323 بر روز محاسبه شد. در پارامترهای نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) و متوسط مدت زمان یک نسل(T) تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد. نتایج نشان داد که استفاده از نسبت 70:30 ورمی کمپوست: خاک در گلخانه ی پرورش خیار می تواند پارامترهای زیستی و زادآوری شته ی جالیز را روی این گیاه به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological and population growth parameters of the melon aphid, Aphis gossypii Glover on cucumber plants grown at different vermicompost: soil ratios (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • S. Kasaei. Faradonbeh
  • M. Hassanpour
  • J. Razmjou
  • A. Golizadeh
  • B. Esmaeilpour
چکیده [English]

The melon aphid، Aphis gossypii Glover is one of the most important pests of vegetables in greenhouses. In this research، biological and population growth parameters of A. gossypii reared on cucumber cv Yalda cultivated at different ratios of vermicompost:soil (0:100، 10:90، 20:8 and 30:70%) were studied at 25±2°C، 55±5 % RH and L16:D8. The highest and lowest values of reproductive duration، adult longevity and life cycle period were estimated in control and 30% vermicompost treatment، respectively. The highest and lowest values of gross reproductive rate (GRR) and net reproductive rate (R0) of the melon aphid were obtained in control and 30% vermicompost، respectively. Intrinsic rate of increase (rm) at levels of 0، 10، 20 and 30% vermicompost were estimated to be 0.390، 0.361، 0.372 and 0.323 d-1، respectively. Differences in finite rate of increase (λ)، doubling time (DT) and mean generation time (T) of the aphid were not significant among treatments. Results of this research clearly revealed that the ratio of 30:70 (vermicompos: soil) can considerably reduce biological and reproductive parameters of A. gossypii in greenhouse cucumber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphid
  • cucumber
  • Biofertilizer
  • Intrinsic rate of increase
  • Pest control