کلیدواژه‌ها = Nysius cymoides
جدول زندگی دوجنسی سن (Nysius cymoides (Spinola)(Hem.: Lygaeidae در دوره های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 73-87

مهدی ملاشاهی؛ احد صحراگرد؛ جعفر محقق نیشابوری؛ رضا حسینی؛ حسین صبوری


پراکنش فضایی سن بذرخوار کلزا (Nysius cymoides (Hem.: Lygaeidae

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 13-23

جعفر محقق نیشابوری؛ مسعود امیرمعافی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ احمد پیرهادی